[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/
120354129_2866026423498022_5002834506537794486_o

Schválili sme zákon proti hazardu

Spolupredkladatelia tohto zákona boli aj poslanci Kresťanskej únie.

Richard Vašečka na svojom FB profile uviedol:
“Práve sme v parlamente definitívne schválili zákon, na základe ktorého budú môcť obce na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Nová legislatíva bude účinná od 1. novembra. 

Po novom bude tiež zakázané umiestňovanie herní menej ako 500 metrov od školy, zariadenia sociálnych služieb či zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí.

Plníme naše predvolebné sľuby a aktívne bojujeme proti hazardu. Na rozdiel od predošlej vlády, ktorá ho chránila.”

AZ-web-picture-22

List predsedovi Európskeho parlamentu

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán Sassoli,

sme radi, že poslanci EP sledujú dianie v členských krajinách, ale iniciatívu kvestorky, pani Moniky Beňovej sme prijali s rozhorčením. Cieľom jej iniciatívy je mobilizovať poslancov Európskeho parlamentu proti návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, o ktorom rokuje slovenský parlament. Tento zákon, ako už napovedá jeho názov, sa dotýka zdravotnej starostlivosti v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva, teda oblastí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov podľa čl. 4 a nasl. Zmluvy o Európskej únii. Dovoľujeme si podčiarknuť, že Európsky parlament, ako aj jeho poslanci by mali dodržiavať Zmluvu o EÚ a nezasahovať mimo jej rámca do zvrchovaných právomocí členských štátov. My, ako bývalí poslanci Európskeho parlamentu, sme túto  zásadu vždy ctili.


Vážený pán predseda Sassoli,

musíme protestovať aj voči zneniu petície, ktorú pani europoslankyňa Beňová rozoslala niektorým členom Európskeho parlamentu so žiadosťou o podpis. Podčiarkujeme, že niektorým, keďže sa neobrátila na všetkých poslancov, ale zjavne si vyberala, komu list určený slovenskej prezidentke a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky s priloženou petíciou dovolí podpísať.

Pani europoslankyňa Beňová uvádza v texte petície viacero nepravdivých alebo polopravdivých tvrdení. Dovoľte nám uviesť konkrétne príklady:

 1. Pani Beňová tvrdí, že aj v prípade ohrozenia zdravia ženy, bude musieť byť dodržaná lehota 96 hodín na rozmyslenie či ísť alebo neísť na umelé ukončenie tehotenstva. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Ustanovenie návrhu zákona o lehote na premyslenie explicitne hovorí, že sa nebude aplikovať na ženy, ktoré budú v bezprostrednom ohrození života alebo zdravia.
 2. Pani Beňová tvrdí, že návrh zákona vypúšťa povinnosť lekára informovať ženu o medicínskych okolnostiach umelého ukončenia tehotenstva. Naviac klamlivo uvádza, že za lekára toto budú môcť vykonávať cirkevné alebo náboženské organizácie. Ide o zjavnú nepravdu. Návrh zákona posilňuje informovanosť žien zo strany ošetrujúceho lekára o všetkých aspektoch umelého ukončenia tehotenstva, a to v ústnej, ako aj v písomnej forme. Obsah písomných dokumentov, ktoré lekár bude povinný odovzdať žene, bude určovať Ministerstvo zdravotníctva SR, teda nie cirkvi či náboženské spoločnosti, ako tvrdí pani poslankyňa.
 3. Je pravda, čo píše pani Beňová, že návrh zákona zavádza povinnosť získať dve lekárske správy. To, čo ale pani Beňová nepíše je, že túto povinnosť je potrebné splniť iba v prípade, že ide o interrupciu zo zdravotných dôvodov a že druhá lekárska správa bude hradená zo zdravotného poistenia. Návrh zákona teda progresívne zavádza právo na druhý lekársky názor. Pri umelých ukončeniach tehotenstva z iných ako zdravotných dôvodov, návrh zákona, samozrejme, nič také nevyžaduje, čo sa akosi zabudlo v petícii zmieniť.
 4. Návrh zákona zakazuje reklamu, teda propagáciu potratov za účelom zisku. Spolu so zákonodarcami mnohých európskych krajín, ktorí už takúto reklamu zakázali, sa domnievame, že takáto reklama je nemorálna a neobhájiteľná. Samozrejme, tento zákaz sa netýka podávania informácii o umelom ukončení tehotenstva.
 5. Aby Slovenská republika mohla robiť účinnú prorodinnú a propopulačnú politiku a takto znižovať počet umelých potratov, návrh zákona sa snaží získať informácie o dôvodoch, ktoré ženu vedú k umelému ukončeniu tehotenstva. Získanie takejto informácie je určené len pre štatistické účely (ako je to vo viacerých krajinách EÚ) a nejde o prekážku v prístupe k interrupciám.


Vážený pán predseda,

V prílohe listu si Vám dovoľujeme zaslať dokumenty svedčiace o takejto iniciatíve pani kvestorky Moniky Beňovej, ako aj návrh zákona, o ktorom rokuje Národná rada Slovenskej republiky.

Pán predseda,

zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste informovali o tomto našom liste a jeho prílohách poslancov Európskeho parlamentu, aby sa nestali obeťami šírenia nepravdivých správ alebo aby sami falošné správy nešírili.


S pozdravom bývalí europoslanci,

Anna Záborská, v.r.

Zita Pleštinská, v.r.

Branislav Škripek, v.r.


Mail, ktorým sa pani Monika Beňová obracia na poslancov Európskeho parlamentu:

List, ktorým sa pani europoslankyňa Beňová obracia na prezidentku SR a predsedu NRSR:

photo-1521295121783-8a321d551ad2-600x400

168 organizácií podporuje zákon na pomoc tehotným ženám

Pod Výzvu poslancom NR SR na podporu opatrení pre pomoc tehotným ženám sa podpísalo viac ako 160 organizácií z celého sveta

Skupina 13-tich poslancov poslaneckého klubu OĽANO a Kresťanskej únie – predkladatelia návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – oslovili poslancov Národnej rady SR s výzvou o podporu predkladaného zákona, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť tehotným ženám, nachádzajúcim sa v nepriaznivej životnej situácii a uvažujúcich nad interrupciou, viac času a komplexné informácie, aby zvážili nezvratné rozhodnutie a rozhodli sa pre život.

„S našou výzvou pre slovenský parlament a podrobnými informáciami o zákone samotnom sme oslovili medzinárodné organizácie na celom svete, aby nás v našom úsilí podporili. Som rada, že za zmeny, ktoré navrhujeme sa postavilo viac ako 160 platforiem a organizácií z celého sveta aj zo Slovenska,“ povedala Anna Záborská, poslankyňa OĽANO – Kresťanská únia.

„Našim návrhom nikoho nesúdime, naopak pomáhame, pričom napĺňame preambulu Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorá hovorí, že dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom. Zároveň napĺňame aj PVV, v ktorom sa uvádza, že Vláda SR sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami”, dodáva A. Záborská.

Celý text výzvy s podpismi signatárov: 

podpormemamicky2

Podporme mamičky

Na septembrovej schôdzi NR SR sa bude hlasovať o veľmi dôležitom návrhu zákona o pomoci tehotným ženám z dieľne OĽANO/KÚ (tlač 154).

Pomoc rodine a mamičkám, ktoré pod srdcom nosia svoje dieťa, patrí medzi základné povinnosti každej civilizovanej spoločnosti. Takýto záväzok je zakotvený ako v Ústave SR, tak v záväzných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch. 

Predkladaná novela zákona ide v tejto línii a poskytuje tehotným ženám vyššiu ekonomickú podporu, lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac náležitých informácii o možnostiach pomoci.

Cieľom týchto opatrení je pomôcť mamičkám, najmä tým, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.

Feministické organizácie by sa mali predbiehať v tom ako informácie o možnostiach pomoci ešte vylepšiť, ako rozšíriť pomocnú sieť pre mamičky, ako im ponúknuť vyššiu finančnú podporu. 

Opak je však pravdou. 

Tento návrh zákon je pod ostrou paľbou a propotratoví aktivisti z celej Európy sa mobilizujú a tlačia na to, aby zákon o pomoci ženám neprešiel. 

Potrat je vždy tragickým rozhodnutím a je našou povinnosťou poskytovať mamičkám informácie, pomoc a lepšie riešenia, aby sa mu vyhli. 

Potraty z ekonomických dôvodov sú navyše obrovským zlyhaním spoločnosti a pošliapaním ľudských práv týchto žien. 

Ženy v núdzi potrebujú pomoc a podporu, nie rýchly potrat bez informácií o pomoci, alebo aj o jeho neblahých dôsledkoch. 

Ukážme spolu, že my sme na strane žien, nie potratov. Podpíšte výzvu poslancom NR SR, aby podporili zákon o pomoci tehotným ženám. 

Mediálny lynč, ktorý nasledoval potom, čo tento návrh prešiel prvým čítaním, bol miestami až hysterický. Viacerí poslanci NR SR, ktorí návrh v prvom čítaní podporili, sa teraz zdráhajú zahlasovať za novelu aj v druhom čítaní. 

Prebieha zároveň aj zápas o pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu novelu vylepšiť, ale aj oklieštiť. Aj od nich závisí, či zákon bude mať väčšinovú podporu alebo nie.

Pomôžte nám ukázať, že existuje dôležitá časť spoločnosti, ktorej záleží na ochrane nenarodených detí a pomoci matkám v núdzi. 

Požiadajte poslancov NR SR, aby hlasovali za návrh zákony zvyšujúci ochranu života.

Je nesmierne dôležité, aby v legislatíve nastal konečne posun a nenarodeným deťom a matkám v núdzi sa pomáhala omnoho viac zo strany štátu. Tento zákon môže byť dôležitým krokom.

Viac informácií nájdete tu:

V OĽaNO sa stále nedohodli na Záborskej návrhu, hlasovanie môže byť tesné (Postoj.sk)
https://www.postoj.sk/61448/v-olano-sa-stale-nedohodli-na-zaborskej-navrhu-hlasovanie-moze-byt-tesne

Návrh poslancov OĽANO a KÚ (NR SR)
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=154

MUDr. Eva Grey: Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický
https://blog.postoj.sk/33693/chemicky-potrat-nie-je-bezpecnejsi-ako-chirurgicky

Prolife/Falošný mediálny rámec debaty o potratoch (Postoj.sk)
https://www.postoj.sk/60982/falosny-medialny-ramec-debaty-o-potratoch

Záznam z Konferencie k zákonu na pomoc tehotným ženám v NR SR (Facebook)https://www.facebook.com/KrestanskaUniaOfficial/videos/2406689049634008/

Anna-Zaborska-78

MYSLIME NA DOBRO SLOVENSKA, NEROZDÚCHAVAJME KULTÚRNE VOJNY

Minulý rok na základe dohody medzi vládou SR a cirkvami po dlhoročnej odbornej debate prijala Národná rada SR nový zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností.

Bolo to veľké víťazstvo zdravého rozumu. Našlo sa vyvážené riešenie, v ktorom cirkvi nenástojili na navrátení všetkého majetku, ktorý zhabali a zničili komunisti a štát bude pokračovať v čiastočnom financovaní cirkví. Bolo to racionálne a nepopulistické rozhodnutie, proti ktorému nehlasovala ani strana Sloboda a Solidarita.

Dnešná výzva na diskusiu o odluke (akoby sa nediskutovalo už veľmi dlho) bola sprevádzaná proticirkevnými útokmi na tému miešania sa cirkvi do verejných záležitostí, démonizovania tzv. vatikánskej zmluvy, napádania pomoci tehotným matkám, o ktorej rokuje náš parlament a šírením hoaxov.

Ja aj Kresťanská únia si ctíme verejnú diskusiu a nikomu neupierame možnosť vyjadriť sa. Zároveň vystríham pred populizmom a rozdúchavaním kultúrnych vojen. Slovensku rozsievanie nenávisti škodí.

Anna Záborská (13)

Predkladáme zákon, ktorý bude preventívne pôsobiť na matky zvažujúce umelé ukončenie tehotenstva

Bratislava, 19. jún 2020 – Skupina poslancov OĽANO, a medzi nimi aj poslanci KÚ, podáva návrh zákona s cieľom vytvorenia podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život.     

Tlačovú besedu o predstavení tohto zákona nájdete TU.

Ide o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 „V našom návrhu nehovoríme o zákaze či radikálnom obmedzení prístupu k ukončeniu tehotenstva, no o pomoci ženám, ak stoja pred rozhodnutím podstúpiť interrupciu primárne zo sociálnych a ekonomických dôvodov. Slovensko sa po novele neposunie ani smerom liberálnym, ani smerom konzervatívnym, ale prorodinným a prosociálnym. Ponúkame reálne riešenia, nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor pre rozhodnutie, tak i  konkrétne riešenia pre zlepšenie ich životnej (sociálnej i finančnej) situácie po narodení dieťaťa, či už zdravého alebo zdravotne znevýhodneného,“ vysvetľuje Anna Záborská (OĽaNO – Kresťanská únia), jedna z predkladateliek zákona.

„Interrupcie nie sú dobrým riešením pre nikoho. Preto chceme zákonom minimalizovať počet potratov primárne zo sociálnych a finančných dôvodov. Osobitne potrebná je táto pomoc v časoch ekonomickej krízy, ktorej čelíme pre pandémiu Covid-19. Hovoríme o adresnej pomoci prostredníctvom dvoch kľúčových efektívnych sociálnych opatrení. Tieto opatrenia majú pomôcť žene rozhodnúť sa pre život dieťaťa. „ dodáva A. Záborská

Základné tézy návrhu:

 • nemenia sa základné podmienky umelého ukončenia tehotenstva, 
 • dlhšia lehota na premyslenie si umelého potratu ženou (zo 48 hodín na 96 hodín),
 • kvalitné poučenie a informovaný súhlas,
 • lepší zber informácii o potratoch,
 • zákaz komerčnej reklamy na umelé potraty,
 • druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia alebo života matky alebo počatého dieťaťa.
 • Kľúčové sociálne opatrenie č. 1: Ponuka ubytovania pre tehotné matky s deťmi; pomoc pre mladé ženy napr. – študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo; po celú dobu tehotenstva a ešte aj do troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú; o týchto opatreniach dostane žena podrobnú a aktuálnu informáciu pred potratom, t. j. vysoká šanca zvrátenia rozhodnutia ženy
 • Kľúčové sociálne opatrenie č. 2
 • matka dostane príspevok už počas tehotenstva
 • humanizácia pri úmrtí dieťaťa: upustenie od pravidla, že dieťa sa po narodení musí dožiť aspoň 28 dní; väčšina výdavkov súvisiacich s narodením dieťaťa vznikne nezávisle od toho, či sa dieťa dožije alebo nedožije 28 dní.
 • v prípade, ak sa narodí dieťa, ktoré je ťažko zdravotne znevýhodnené, suma druhej časti príspevku pri narodení sa zvýši ako forma pomoci zo strany štátu na zvýšené výdavky súvisiace s narodením ťažko zdravotne znevýhodneného dieťaťa

Navrhovaná úprava zákona má vstúpiť do platnosti 1. novembrom 2020.

IMG_6215

Kresťanská únia v Národnej rade

Za Kresťanskú úniu boli zvolení a v piatok 20.3.2020 nastúpili do Národnej rady Slovenskej republiky 4 poslanci: Anna Záborská, Katarína Hatráková, Richard Vašečka a Ján Szollos. Všetci posalnci Kresťanskej únie budú pôsobiť v poslaneckom klube OĹaNO-NOVA-Kresťanská únia-Zmena zdola.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov