vasecka-vasil

V Desatore kresťanského politika nesmie chýbať: „Nepokradneš!“

Pozorne a s vďačnosťou som si prečítal článok vdp. Antona Ziolkovského o predvolebnom desatore. Desatoro Božích prikázaní chápaných v duchu evanjelia je základom kresťanskej morálky. Výraz „desatoro“ sa však používa v prenesenom význame na súpisy zásad aj v iných oblastiach. Napríklad aj v politike.

Píše Richard Vašečka

Pri každej svätej omši sa v úvode modlím: „Vyznávam… že som veľa zhrešil: myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.“ Pretože ako človek, ako kresťan, aj ako politik sa neraz prehrešujem proti Desatoru.

Zároveň sa však k nemu s pokorou hlásim. Verím v neho. Desatoro Božích prikázaní pokladám za Božie slovo.

S kolegami z Kresťanskej únie sme si prečítali aj článok o predvolebnom desatore. A ako politici sa k nemu tiež hlásime. Nielen slovami, ale aj skutkami. Hoci sme hriešni, takéto desatoro sme si zobrali k srdcu už aj pred minulými voľbami.

1. Sme súčasťou Západu
Kresťanská únia podporuje myšlienku Európskej únie, zvlášť blízku spoluprácu s krajinami V4. To nám však nebráni zdvihnúť hlas a kriticky sa vyjadriť k nerozumným a morálne pochybným vyjadreniam Európskeho parlamentu či komisie. Sami sme iniciovali v Národnej rade niekoľko takýchto kritických návrhov uznesení, ktoré boli aj prijaté.

2. Skoncujme s neslušnosťou a vulgárnosťou vo verejnom priestore
Kresťanská únia sa vo verejnom priestore nespráva ani neslušne, ani vulgárne. Neraz som si vypočul: „Pán Vašečka, ja síce nie vo všetkom s vami súhlasím, ale vždy si vás rád pozriem, keď vystupujete v televíznej relácii. Vy vždy reagujete tak slušne, vecne, rozumne, bez osobných útokov.“

3. Zastavme šírenie genderovej ideológie v spoločnosti
Kresťanská únia podnikla veľmi konkrétne kroky proti progresívnym ideológiám, ktoré spochybňujú identitu muža a ženy. Hlasovali sme proti všetkým dokumentom alebo návrhom zákonov, ktoré takéto ideológie chceli šíriť.

4. Obmedzme nedeľnú prácu
Opakovane som predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý umožňuje zvlášť matkám s deťmi tráviť nedeľu so svojou rodinou. Získal som k tomu podporu odborárov i významnej časti obchodníkov.

5. Chráňme manželstvo muža a ženy a nedovoľme schváliť registrované partnerstvá
Bol som jedným zo 102 poslancov, ktorí hlasovali za doplnenie ochrany a podpory manželstva muža a ženy do Ústavy SR. Kresťanská únia je konzistentne proti registrovaným partnerstvám a aj tak vždy hlasuje. V tomto volebnom období sme politickou činnosťou zabránili, aby sa v kritickej situácii takýto návrh prijal.

6. Chráňme život od počatia a pomáhajme ženám v požehnanom stave
Nikomu asi ani len nepríde na um, že Kresťanská únia nechráni život od počatia a nepomáha tehotným matkám. Spomeniem tehotenský príspevok vo výške až 370€ či príspevok aj pri narodení štvrtého dieťaťa vo výške vyše 800€. Opakovane sme predkladali prolife návrhy a vždy za také návrhy aj hlasovali.

7. Bráňme právo na náboženskú slobodu a výchovu detí vo viere
Presadili sme vznik Úradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia  a predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská sa stala jeho prvou splnomocnenkyňou. Ja ako predseda školského výboru som predložil návrh zákona o práve rodičov na informovaný súhlas ich detí s výchovou v oblasti sexuálneho správania. Skvelým výsledkom našej práce je aj zrovnoprávnenie financovania cirkevných škôl, ktoré je silnou podporou výchovy detí vo viere.

8. Začnime rokovať o čiastkových zmluvách so Svätou stolicou o výhrade vo svedomí a financovaní cirkvi
Súčasťou práce Úradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia vedeného Annou Záborskou boli aj kontakty so Svätou stolicou. Aj tie týkajúce sa výhrady vo svedomí. Spomínaný návrh zákona o informovanom súhlase rodičov sa netýka len sexuálnej výchovy, ale do školského zákona vkladá právo rodičov žiadať vzdelávanie a výchovu ich detí v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením. S kolegami sme predložili tiež novelu zákona o financovaní cirkví, ktorá reagovala na potrebu spravodlivejšieho usporiadania týchto záležitostí.

9. Pomáhajme s integráciou Rómov a cudzincov
Ako predseda školského výboru som v spolupráci s ministerstvom školstva intenzívne riešil najmä otázky takejto integrácie v školskom prostredí. Vzdelávaniu a výchove Rómov sa obzvlášť venoval môj kolega poslanec z Kresťanskej únie a školského výboru Radovan Marcinčin zo Spiša.

10. Pripravme stratégiu rozvoja vidieka a realizujme efektívne opatrenia na prekonanie demografickej krízy
Najlepším prostriedkom na prekonanie demografickej krízy je podpora rodín s deťmi a medzigeneračnej solidarity. Som nesmierne hrdý, že Kresťanská únia bola súčasťou vlády, v ktorej dostali rodiny s deťmi bezprecedentnú podporu vo výške až do 200€ na dieťa. A že našim rodičom bol prvýkrát v dejinách dôchodok navýšený na základe zaplatených daní detí, ktoré vychovali.

Sme radi, že sme mnohé z toho už mohli realizovať. Kresťanská únia chce v tom pokračovať aj v nasledujúcom volebnom období. Hodnoty Desatora sú našou inšpiráciou a programom.

Dovolím si však doplniť ešte jeden nemenej dôležitý bod, ktorý sa do tohto konkrétneho predvolebného desatora nezmestil. Iste, číslo desať je symbolické a vždy nás núti do určitého výberu.

Domnievam sa však, že potrebujeme, aby Cirkev na Slovensku politikom (nielen) pred voľbami opakovala aj biblické „Nepokradneš!“

Preto Kresťanská únia celé volebné obdobie razantne podporovala nulovú toleranciu ku korupcii a dôsledné vyšetrenie trestných činov zneužívania politickej a úradnej moci. A keď Pán Boh dá, budeme v tom pokračovať aj v tom nasledujúcom období.

3490445

Zdravie našich detí musí byť na prvom mieste!

Žiadame ministra zdravotníctva Palkoviča o seriózne systémové riešenia pohotovostných služieb, nie situačné plátanie systému.

Po dlhých týždňoch diskusií o problémoch s personálnym zabezpečením detských pohotovostných ambulancií, rezort zdravotníctva oznámil, že riešením je skrátenie ordinačných hodín a zvýšenie poplatkov za neodôvodnené využitie ambulantných pohotovostí. Tento návrh problém nerieši, len opäť na chvíľu zametá pod koberec a čierneho Petra opäť vkladá do rúk detí a ich rodičov.

Kresťanská únia vyzýva vládu Ľudovíta Ódora, aby spolu s legislatívnou úpravou skrátenia ordinačných hodín ambulantných pohotovostných služieb a zvýšenia poplatkov predstavila systémové riešenie problému zabezpečenia poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti pre deti.

„Zdravie našich detí musí byť prioritou. Plátanie systému zásadne nepomôže. Ak chce minister Palkovič pre svoje zámery našu podporu v parlamente, musí predstaviť komplexné riešenie s konkrétnymi krokmi ako postavíme zdravotnú starostlivosť o naše deti opäť na nohy. Rodič chorého dieťaťa nesmie zostať nakoniec bez odbornej pomoci, odkázaný na to, čo si prečíta na internete, prípadne na dlhé čakanie na urgente v nemocnici. Vláda, ktorá sa nazýva vládou odborníkov musí mať ambíciu komplexné odborné riešenia aj prinášať,” zdôraznila Anna Záborská, predsedkyňa Kresťanskej únie a popredsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR.

Za kroky správnym smerom by sme považovali napríklad

🔹 sprístupnenie spoplatnenej infolinky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorá poskytuje nonstop konzultáciu s lekárom, zadarmo pre všetkých poistencov VšZP;

🔹 zabezpečenie rovnakej bezplatnej služby pre svojich klientov aj ostatnými zdravotnými poisťovňami;

🔹 predstavenie dohody so zdravotnými poisťovňami o zvýšení paušálnych úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulantných pohotovostiach a

🔹 zjednodušenie založenia novej obvodnej pediatrickej ambulancie.

„Odbornosť v štátnej službe podľa nás znamená postaviť do centra služby občana. Takýto prístup od vlády odborníkov očakávame a také riešenia radi podporíme,“ dodáva Anna Záborská.

Foto: Topky/Vlado Anjel

headline

“Prevencia je lepšia ako liečba.”

Citát holandského filozofa Erasma ako motto posily tímu kresťanských kandidátov Kresťanskej únie v nastávajúcich voľbách.

Prof. MUDr. Mgr. Marianu Mrázovú, PhD, MHA, nájdete na kandidátke Kresťanskej únie. Tituly pred i za menom sú „skratky“ dlhoročných skúseností v oblastiach medicíny, ktoré sú nielen pre lekárov veľmi dôležité.

Rovnako zaujímavé budú aj témy, ktorým sa chce venovať. Okrem iných aj mýtom a faktom v oblasti medicíny, verejného zdravia, ochrany zdravia žien, detí a mládeže, ale aj celospoločenskému významu cirkvi na Slovensku. A čo viac, „o zdravom životnom štýle a prevencii budeme nielen hovoriť, ale ich aj v teréne realizovať. Teším sa na túto cestu a pozývam na spoločné kráčanie“.

Kto je Mariana Mrázová

 • lekárka so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, odborníčka na obezitológiu,
 • vysokoškolská profesorka v odbore verejné zdravotníctvo,
 • prorektorka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre doktorandské štúdium,
 • členka Tropicteamu so skúsenosťami s medicínou katastrof,
 • koordinátorka medzinárodných vedeckých projektov zameraných na infekcie u onkologických pacientov a na obezitu,
 • v minulosti členka projektového tímu a komisie pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy a tiež členka oboch tímov pre postupy pre výkon prevencie,
 • zakladateľka Inštitútu pre prevenciu a intervenciu.

A predovšetkým manželka jedného muža a matka 4 detí.

Konzervatívny znamená zastaralý. Mýtus!

„Tieto voľby vnímam ako boj o hodnoty. Za najvyššiu ľudskú hodnotu považujem ľudský život. Ako lekárka chcem zostať verná Hippokratovej prísahe, ktorá v plnom znení zahŕňa aj ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Na základe svojho presvedčenia som zaradená medzi konzervatívnu časť populácie zastávajúcu tradičné hodnoty. Svojou účasťou vo voľbách by som chcela zbúrať mýtus, že konzervatívny znamená zastaralý, spiatočnícky, brániaci pokroku,“ vysvetľuje M. Mrázová.

Ako lekárka, vysokoškolská profesorka v odbore verejné zdravotníctvo a vedecká pracovníčka by chcela tieto hodnoty medicínsky aj vedecky obhájiť.

Ako hovorí, všetky nové postupy musia vychádzať z vedeckých faktov založených na medicíne dôkazov a nesmú podliehať experimentálnym trendom.

Bez zbytočných rečí

„Ak by som mala jedným slovom vyjadriť svoju víziu, tak by to bolo slovo prevencia na rôznych úrovniach medicínskej, verejnozdravotníckej, vedeckej, ale aj na úrovni ochrany zdravia detí a mládeže a tiež chcem poukázať na význam cirkvi na rôznych úrovniach prevencie.“

V jej profile ako kandidátky Kresťanskej únie na webe strany nájdete niekoľko prioritných tém, pričom všetky oblasti sú podložené dlhoročnými skúsenosťami. Jej mottom, ktoré si vybrala aj za motto Inštitútu pre prevenciu a intervenciu, je citát holandského filozofa Desideria Erasma: „Prevencia je lepšia ako liečba.“

Víziou je dlhší a kvalitnejší život na Slovensku, aby sa nepriaznivý trend v chorobnosti a úmrtnosti, kde Slovensko zaujíma popredné miesta v rámci Európskej únie, aspoň zastavil a dlhodobo aj zvrátil. Je presvedčená, že opatrenia, ktoré sú na to potrebné, zaťažia štátny rozpočet len minimálne, ale s veľkým účinkom.

Pokrok ruka v ruke s vedou

Mariana Mrázová vníma cestu do politiky a svoje miesto v nej ako prostriedok a priestor na vyjadrenie sa k témam, ktoré polarizujú spoločnosť.

„Som zástancom pokroku, avšak ten musí ísť ruka v ruke s vedou. Nové trendy sa vymykajú prírodným, medicínskym aj vedeckým zákonitostiam a ja dnešné snahy o liberalizáciu spoločnosti považujem za obrovský experiment s nejasným koncom,“ konštatuje Mrázová a zdôrazňuje, že musíme byť veľmi opatrní, ak ide o experimentovanie s vývojom detí a mládeže.

Tvrdí, že ak tieto vedecké dáta nemáme, musíme skúmať rizikové faktory, analyzovať ich v rámci nezávislých vedeckých výskumov – aj na Slovensku – a využiť tieto výsledky na tvorbu národných stratégií a politík.

„Svoju misiu vidím aj v objasnení verejnosti, čo veda je a čo nie a tiež aké nebezpečenstvá hrozia, ak napriek nedostatku vedeckých dôkazov nastúpime na cestu experimentovania s ľudským zdravím,“ dodáva.

rpt

Náboženská sloboda je stále v ohrození

Násilie pre vieru vo svete rastie. Z rôznych krajín sveta prichádzajú správy o vraždách, únosoch,
prenasledovaní, umlčiavaní pre vieru. A nie je to iba zo vzdialených krajín Afriky či Latinskej Ameriky,
situácia sa zhoršuje aj v Európe. Slovensko pozná náboženskú neslobodu. Vieme, čo znamená
prenasledovanie pre vieru a vieme, že nesmieme dopustiť návrat prenasledovania alebo umožniť,
aby sa šírila protináboženská nenávisť.


Aj slovenská vláda v roku 2021 pochopila, že sa musíme postaviť protináboženskej nenávisti
a vymenovala ma za splnomocnenkyňu pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. V prvej
polovici roku 2022 začal fungovať aj úrad splnomocnenkyne. Do práce za náboženskú slobodu som sa
pustila s nadšení dobre si pamätajúc nedávne obdobie neslobody.


Ak chceme niečo dosiahnuť musíme sa spájať, musíme postupovať spoločne. Práve preto som využila
svoje kontakty a zintenzívnila komunikáciu s partnermi zo zahraničia. Slovensko sa stalo aktívnym
členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Hneď od začiatku som
poukazovala na to, že hoci kresťania sú najväčšou náboženskou skupinou na planéte, sú aj najviac
utláčaní a musíme na to reagovať. Trvalo to dlhé mesiace, ale pred pár týždňami sa podarilo presadiť
spoločné vyhlásenie členských štátov Aliancie o prenasledovaní kresťanov pre ich vieru. Vo svete, kde
popredné svetové médiá, ale aj vrcholoví politici vedome opomínajú prenasledovanie kresťanov ako
napr. v Nigérii či najnovšie v  Manipure v Indii, to nepovažujem za malú vec. Zároveň som iniciovala
užšiu spoluprácu stredoeurópskych krajín v otázke náboženskej slobody. V Bratislave sa minulý rok
konala prvá konferencia o náboženskej slobode, ktorej za zúčastnili zástupcovia 7 štátov a dohodli sa
na užšej kooperácii. Zároveň sme iniciovali založenie regionálneho sekretariátu Medzinárodnej
aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia v strednej Európe. Svet sa žiaľ, zmenil a už
musíme vysvetľovať aj v tzv. západných demokraciách, že náboženská sloboda je neodňateľné ľudské
právo. Práve preto považujem užšiu spoluprácu v strednej Európe za kľúčovú. My, tu ešte zdieľame
spoločné hodnoty. Spolu sme zažili komunizmus a táto dejinná skúsenosť nás učí, že ľudské práva
a tobôž náboženská sloboda nám nie je daná naveky. Musíme o ňu zápasiť.


Aj tento rok sme chceli utužovať regionálnu stredoeurópsku spoluprácu, otvoriť tému vnímania
náboženskej slobody na Slovensku a taktiež vysporiadať sa s otázkou reštriktívnych opatrení počas
pandémie covid-19 voči náboženskej slobode. Všetko je to pripravené a ja verím, že aj po mojom
odchode z úradu splnomocnenkyne, bude vláda povereného premiéra Ľudovíta Ódora pokračovať
v práci za náboženskú slobodu v našej vlasti ako aj v zahraničí.


Už nie som splnomocnenkyňa pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Môj osobný postoj
k náboženskej slobode a potrebe jej obrany sa však nezmenil. Aj v budúcom parlamente chcem
brániť práva veriacich i neveriacich. Potrebujú to. Téma náboženskej slobody je často opomínaná, ale
pre našu demokraciu je kľúčová. Pre svet je kľúčová.


Čím budeme bez slobody veriť, vychovávať naše deti vo viere, vnášať naše kresťanské hodnoty do
verejného život?

headline

Konečne normálny ombudsman!

Jednou z mnohých vecí, na ktoré som v tomto volebnom období hrdý, je ombudsman, ktorého sme navrhli a zvolili. Verejným ochrancom práv sa tak stal JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. Keď som pred pár dňami čítal jeho vyjadrenie k Dúhovému pochodu, s uspokojením som konštatoval: „Konečne normálny ombudsman!“

Píše Richard Vašečka

Na začiatku volebného obdobia sme v parlamente väčšinou hlasov odmietli zobrať na vedomie správu vtedajšej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorá bola – podobne ako jej predchodkyňa Jana Dubovcová – predstaviteľkou ideologicky angažovaných ombudsmanov. Tieto panie sa zúčastňovali Dúhového pochodu, resp. zo svojho úradu vyvesovali dúhovú vlajku, ktorá je symbolom LGBTI ideológie.

Róbert Dobrovodský sa na rozdiel od nich Dúhového pochodu nezúčastnil a žiadnu vlajku, s výnimkou slovenskej štátnej vlajky, zo svojho úradu nevyvesuje. A tak je to správne. Žiadnych ideologických ombudsmanov totiž nepotrebujeme. Každý jeden človek má svoje individuálne ľudské práva a nad ich ústavným a zákonným dodržiavaním má verejných ochranca práv bdieť.

Slovenská republika sa podľa Ústavy neviaže na žiadnu ideológiu (ani na LGBTI či gender ideológiu) a zároveň sa zaväzuje všemožne chrániť a podporovať manželstvo muža a ženy. To sú rámce, ktorých sa pán ombudsman Dobrovodský drží.

Ja však nie som ombudsman, ale poslanec, zástupca občanov, predovšetkým svojich voličov. A tak som sa v sobotu 22. júla zúčastnil pochodu Hrdí na rodinu. V prvom rade ako otec a občan, ale aj ako politik, ktorý má jasno v tom, na čo máme byť hrdí.

V prvom rade je to naša ľudská dôstojnosť, ktorú má každý jeden človek, bez ohľadu na jeho vierovyznanie či orientáciu. Každý jeden z nás môže byť hrdý na to, že je človek. Preto ak ktoréhokoľvek jednotlivca urážame, zosmiešňujeme či sme voči nemu násilní, nemôžeme byť na seba hrdí.

Ak však ide o vzťahy, tu už rozdiely sú. Právom môžeme byť hrdí na manželstvo muža a ženy a na rodinu tvorenú otcom, matkou a deťmi. Zo všetkého v živote som najviac hrdý a vďačný Bohu za to, že som manžel a otec.

Necítim potrebu hodnotiť ľudí, ktorí manželstvo muža a ženy a prirodzenú rodinu odmietajú alebo jej nie sú schopní. Svoju účasť na pochode Hrdí na rodinu som nechápal ako protiakciu voči Dúhovému pridu. Ochotne som prijal pozvanie pokojne a radostne sa priznať spolu s tisíckami ďalších ľudí k hrdosti na manželstvo a rodinu, vydať svedectvo a vyznať svoje najhlbšie presvedčenie.

Poznám viacerých ľudí, ktorí pociťujú náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia, a s viacerými z nich som mal možnosť spolupracovať. Voči žiadnemu z nich som nepociťoval žiadnu antipatiu či nedajbože nenávisť. Prejavoval som im úctu a rešpekt ako každému inému človeku. Ak by ich ktokoľvek urážal alebo na nich útočil, bez váhania by som sa ich zastal.

Po tragickom útoku na Zámockej ulici som zvažoval svoju účasť na pietnom zhromaždení. Hoci som mal nakoniec vážne dôvody, prečo som sa ho nezúčastnil, ako politik, ale najmä ako človek, som opakovane odmietol prejavy nenávisti a násilia a prejavil súcit a sústrasť.

Dúhovú vlajku by som však v ruke nedržal. Pretože tá je pre mňa symbolom LGBTI ideológie. Láska, úcta a súcit áno. Propagácia LGBTI ideológie nie.

Rovnako som apeloval na kolegov poslancov, na ktorých bol po tragédii na Zámockej vyvíjaný enormný tlak, aby zahlasovali za registrované partnerstvá: „Prijali sme deklaráciu, v ktorej jednoznačne odmietame nenávisť a násilie a vyjadrujeme úctu ku každému človeku a k jeho dôstojnosti. Registrované partnerstvá by boli prvým krokom k relativizácii manželstva muža a ženy a prirodzenej rodiny. Každé dieťa má právo na otca a matku. Toto právo musíme chrániť.“

Národná rada nakoniec väčšinovo registrované partnerstvá hlasovaním odmietla napriek intenzívnym pokusom o emocionálnu manipuláciu.

Preto ma tento triezvy, normálny a profesionálny prístup pána ombudsmana Dobrovodského teší. Rovnako veľmi oceňujem aj jeho odborné vzdelanie, vysoké pracovné nasadenie a morálne kvality. Pán doktor Dobrovodský je dobrý človek a nespochybniteľný odborník v oblasti, ktorú reprezentuje.

Mal som možnosť osobne sa o tom presvedčiť, keďže Robo Dobrovodský bol profesionálnou oporou asistentského tímu poslancov Kresťanskej únie od začiatku volebného obdobia až do svojho zvolenia za verejného ochrancu práv.

Hovorí sa: „Po ovocí ich poznáte!“ Som rád, že ovocím pôsobenia Kresťanskej únie v politike je aj tento normálny a profesionálny ombudsman. Prajem mu v jeho náročnej službe všetko dobré. Veľa múdrosti, sily a trpezlivosti. Boh žehnaj jemu i jeho práci pre Slovensko!

9e7bfcec-a255-4b4a-8c1d-5e1431b81984

R. Vašečka reaguje na Annu Čujovú: Mýliť sa je ľudské, ale..

Anna Čujová napísala článok, kde argumentovala, že Slovensko nemá vyššiu podporu rodín, ako Poľsko. Bola to priama reakcia na takéto tvrdenie od poslanca Richarda Vašečku. Ten v svojej reakcii priznáva chybu a dodáva, že Slovensko aj tak patrí k lídrom v prorodinnej politike v Európe. Prinášame jeho reakciu (uverejnenú na standard.sk).

Mýliť sa je ľudské. Ja sa mýlim úplne bežne. Predpokladám, že aj autorka článku „Poslanec Vašečka sa mýli“.

Ja nemám najmenší problém si svoju omylnosť priznať. A tak priznávam, že nadpis článku, kde som porovnával podporu 800 zlotých v Poľsku a 200 eur na Slovensku bol naozaj zjednodušujúci a tak trochu bulvárny. Ale nadpisy už také bývajú.

Podstatné je však, čo som v článku napísal a chcel napísať. Posledná veta znela: „Som hrdý na to, čo sme urobili pre rodinu. Slovensko je lídrom v podpore rodín s deťmi v celej Európe!“

Nepotrebujem sa porovnávať s Poľskom. Rád sa ním budem inšpirovať. Ale fakt je, že väčšine rodín, ktoré osobne poznám, vychádza podpora, ktorú dostávajú na Slovensku, lepšie, ako keby bývali v Poľsku. Pravdou je, že sa pohybujem často v kresťanských kruhoch, kde sú rodičia vzdelaní, pracujúci a ochotní prijať aj viac ako len jedno či dve deti.

Spomeniem napríklad rodinu, kde je vysokoškolsky vzdelaná mamička doma na rodičovskom príspevku už so šiestym dieťaťom a vysokoškolsky vzdelaný otec vykonáva kvalifikovanú prácu. Dve z ich detí majú už viac ako 18 rokov, čo je mimochodom hranica aj v Poľsku. Diskrétne som sa ich spýtal, koľko dostávajú od štátu. Spolu s rodičovským príspevkom to bolo vyše 1200 eur. Málo?

Ak sa však porovnáme nie s Poľskom, ale s predchádzajúcimi slovenskými vládami, tak to porovnanie vychádza ohromujúco. Všetkým slovenským rodinám sa výrazne polepšilo. Len detské prídavky vo výške 60 eur sú výrazne viac, ako dostávali rodičia dokopy aj s daňovým bonusom za čias Fica a Pellegriniho. O daňovom bonuse, ktorý môže dosiahnuť až výšku 140€ ani nehovorím.

Veľkou pomocou všetkým rodinám s deťmi je vyše 800 eur príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sme v tomto volebnom období rozšírili aj na štvrté dieťa. Rovnako sme zaviedli úplne nový tehotenský príspevok až do výšky 370 eur, ktorý mamičky dostávajú už od štvrtého mesiaca tehotenstva.

Čo je však najdôležitejšie, je veľký rozdiel medzi prorodinnou politikou a sociálnou politikou. A ja som hovoril o tej prorodinnej.

Našim cieľom nebolo primárne pomôcť chudobným, hoci aj to sa nám v nemalej miere podarilo. Našim cieľom bolo podporiť rodičov, ktoré prijali deti, sú zodpovední a pracovití, pracujú na Slovensku a platením daní tak prispievajú do štátneho rozpočtu..

S autorkou súhlasím, že peniaze automaticky nezabezpečia demografický rast. Je to na osobnom rozhodnutí konkrétnych párov.

Peniaze pre rodiny s deťmi však zabezpečia lepšiu kvalitu ich života a lepšie prostredie pre výchovu a vzdelávanie detí. Zodpovedné rodiny totiž peniaze zväčša „neprejedia“, ale investujú do svojich detí. Viac dobrých krúžkov, viac kultúry a športu, lepšie vzdelanie, väčší rozhľad a možnosti. A o to nám ide.

Platí zásada, že čo polievate, to rastie. My chceme najviac „polievať“ zodpovedné a pracovité rodiny s deťmi.

V tejto línii sa nesie aj podpora rodičov na dôchodku zo zaplatených daní ich detí. Všetci dôchodcovia dostali pridané. Dostali trinásty dôchodok. Ale pri tomto rodičovskom bonuse dostali viac tí, ktorí vychovali viac detí, ktoré pracujú a platia dane na Slovensku.

Moji rodičia nás vychovali päť. Všetci žijeme, pracujeme a platíme dane na Slovensku. A tak boli naši rodičia veľmi milo prekvapení, potešení a vďační. Ale v prvom rade sme vďační my. Našim rodičom. Za ich lásku a starostlivosť. A ak to vieme prejaviť aj takto, o to lepšie.

Ak sa niekto domnieva, že som mal v úmysle vo svojom článku súťažiť s Poľskom, mýli sa. Mojim cieľom bolo zdôrazniť doslova revolučný posun v prorodinnej politike na Slovensku v tomto volebnom období, k akému sa neodhodlala žiadna z doterajších vlád za vyše tridsať rokov. A to nie je žiaden omyl, ale nespochybniteľná realita, o ktorej sa každý mesiac presviedčajú tisíce slovenských rodín.

team ku

Čo je viac: 800 zlotých alebo 200 eur?

V roku 2017 som s kolegami navštívil Poľsko. Stretli sme sa v Osvienčime s vtedajšou poľskou premiérkou Beatou Szydłovou, ktorá je rodáčkou z tohto mesta. S tichou závisťou sme sa vypytovali na vtedy len nedávno prijatý prorodinný program poľskej vlády Rodina 500 plus. V rámci tohto programu mali rodiny s nezaopatrenými deťmi nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 500 zlotých na dieťa do 18 rokov bez ohľadu na príjem rodiny. Tých 500 zlotých bolo podľa vtedajšieho kurzu zhruba 110 eur.

Píše Richard Vašečka

Pani premiérka nám hovorila o viacdetnej rodine z ich mesta. Matka bola doma so siedmimi deťmi, ktoré boli veľmi nadané – ako športovci, umelci, študenti – a otec sa zo všetkých síl snažil zarobiť na živobytie. Miestna komunita a predovšetkým bratia františkáni sa snažili tejto rodine pravidelne pomáhať. Po schválení programu Rodina 500 plus jedného dňa matka zaklopala na dvere kláštora. Prišla poďakovať za všetku doterajšiu pomoc: „Ďakujeme, ale môžete teraz pomáhať niekomu inému, kto to potrebuje. My sme dostali od štátu takú pomoc, že nám to stačí.“

S kolegami sme si hovorili: „Keby sme niečo také mali na Slovensku!“ Zdalo sa nám to však ako fantazmagória. U nás sme v tom čase mali tretiu vládu tzv. sociálnych demokratov a detské prídavky spolu s daňovým bonusom boli vo výške necelých 45 eur.

Týchto tzv. sociálnych demokratov sme však našťastie vo voľbách v roku 2020 porazili, a tak sme napriek extrémne ťažkej situácii mohli uskutočniť doslova prorodinnú revolúciu.

V rokoch 2012 až 2020, keď boli pri moci Robert Fico a Peter Pellegrini, keď bola stabilná ekonomická i medzinárodná situácia, tak sa detské prídavky či bonus zvyšovali o smiešne percentá, doslova o centy.

Pamätám si úplne presne, ako sa mi počas jedného večerného zasadnutia poslaneckého klubu prihovoril Igor Matovič a opýtal sa ma: „Čo by si povedal, keby sme zdvihli podporu na jedno dieťa až na 200 eur?“ Bol som prekvapený a odpovedal som: „Budem to podporovať, samozrejme, všetkými desiatimi. Máte to ale zrátané na ministerstve financií?“ Igor mi povedal, že to prerátali a že budú o tom rokovať s koaličnými partnermi. Za ľudí a Sme rodina s tým problém nemali a boli za. Odpor kládla len SaS. Tá tak nepochopiteľne brojila proti podpore rodín s deťmi, že kvôli tomu opustila vládu a nakoniec ju spolu so smerákmi a kotlebovcami položila.

Mimochodom, veľmi podobnú otázku, akú som položil Igorovi Matovičovi – či to majú na ministerstve financií zrátané – sme položili v roku 2017 aj poľskej premiérke. Ona odpovedala: „Púšťali sme sa do toho s malou dušičkou, ale máme šikovného ministra financií, a tak to funguje.“ Tým ministrom bol Mateusz Morawiecki, dnešný poľský premiér.

V uplynulých dňoch som navštívil Poľsko opäť. A zistil som, že poľská vláda sa chystá zvýšiť podporu jedného dieťaťa z 500 na 800 zlotých! Prekonajú Slovensko?

Počítajme spolu: Aktuálny kurz euro zlotý je 1 ku 4,45. Takže ak vydelíme 800 hodnotou tohto kurzu, teda 4,45, dostaneme číslo… 179,77. Výška podpory na jedno dieťa je aj po výraznom zvýšení stále o 20 eur nižšia ako na Slovensku. Ak rodina v Poľsku dostane na jedno dieťa v prepočte zhruba 180 eur, na Slovensku je to až 200 eur!

Som hrdý na to, čo sme urobili pre rodinu. Slovensko je lídrom v podpore rodín s deťmi v celej Európe!

seniori

Sviatok starých rodičov a seniorov

Svetový deň starých rodičov a seniorov je mladým sviatkom v kalendári. Pripomíname si ho od roku 2021 a podľa želania pápeža Františka sa slávi v každú štvrtú júlovú nedeľu, tento rok pod názvom:

„Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50).

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, pozval všetkých veriacich k záujmu o seniorov a povedal:

„Starí ľudia sú pamäťou a múdrosťou, vďaka ktorej si mladšie generácie môžu uvedomiť, že sú súčasťou dejín. Otvorme svoje srdcia a venujme zvlášť počas tohto víkendu čas starým rodičom či seniorom, ktorí žijú v našom okolí. Odovzdajme im nádej, počúvajme ich, rozprávajme sa s nimi a učme sa od nich pokoju a trpezlivosti. Nech ľudská a duchovná blízkosť premosťuje generácie a vytvára základ zdravej a stabilnej spoločnosti, ktorá si vie vážiť hodnoty a chce ich rozvíjať“.

Dôstojný život v každej jeho fáze, jeho ochrana a úcta k nemu je našou prioritou.
Môžete nám veriť.

foto: pixabay.com

kandidati

Podporili sme Národný pochod Hrdí na rodinu

Sme HRDÍ NA RODINU je nielen krásne podujatie, ale i jednoduché a jasné konštatovanie, že manželstvo, deti a rodina = základ zdravého národa a štátu. Dnes sme boli s „našou rodinou“, medzi ľuďmi, ktorí zdieľajú tieto vzácne hodnoty. V príjemnej pokojnej atmosfére a presvedčením, že rodina si zaslúži starostlivosť a ochranu v každej dobe, v tej dnešnej o to viac. Úprimne, no odvážne ju budeme hájiť a pomáhať jej rozvoju u nás doma. Lebo Slovensko je dobré miesto pre život, pre rodiny.

Môžete nám veriť.

IMG_3626

Manželstvo chráni rodinu

Manželstvo, deti, rodina. Základy zdravého národa a štátu. Je zvláštne, že o tom potrebujeme niekde nahlas hovoriť, že musíme kvôli tomu pochodovať. Ešte pred krátkym časom to vedelo každé malé dieťa. Dnes to treba vysvetľovať aj zdanlivo rozumným ľuďom.

Píše Anna Záborská

Hrdí na rodinu, teda pochod či zhromaždenie, ktorý a uskutoční v sobotu 22. júla 2023 od 15:00 na Jakubovom námestí v Bratislave je skvelé podujatie. Veľká vďaka patrí tým, ktorí ho už roky nezištne organizujú. Nie je to iba pochod, je to oslava normálnosti, obyčajnosti života v tej najbežnejšej podobe. Žiadny hnev, nenávisť, požiadavky. Iba pripomenutie, že rodina je základ. Bez rodiny by sme neboli tým, kým sme.

Stále mám v hlave otecka a mamičku. Pán ich už povolal k sebe a hoci som si založila vlastnú rodinu, mám deti i vnúčatá, oni sú pri mne. Na ich pleciach stojím. Oni ma chránili aj s mojimi tromi súrodencami, keď som bola dieťaťom. Ich príklad nasledujem, keď som mamou i babkou. V tom je krása a čaro života. 

A tá krása a čaro je možné aj vďaka nášmu 51-ročnému manželstvu. Vďaka Ti, Vlado. Vďaka, že si pri mne, našich deťoch, vnúčatách. 

Dnes sa potrebujeme za túto krásu postaviť, aby ju mohli spoznať aj ďalšie generácie. Som už babka a tak mi dovoľte zvolať: O tempores, o mores! Ó časy, ó mravy! Ale nevadí. Za rodinu sa oplatí postaviť, ba sa aj pobiť.

Príďte v sobotu 22. júla 2023 od 15:00 na Jakubovo námestie v Bratislave. Nie biť sa, ale oslavovať a ďakovať za rodiny. Za tento dar, ktorý sme tak dlho ani nevnímali, že existuje. Asi nám náš všemohúci Boh chce povedať, aby sme si rodinu vážili a boli vďační, že ju máme. 

Podrobne o podujatí Hrdní na rodinu.https://hrdinarodinu.sk

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Transparentný účet Kresťanskej únie

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov