List predsedovi Európskeho parlamentu

24. sep 2020

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán Sassoli,

sme radi, že poslanci EP sledujú dianie v členských krajinách, ale iniciatívu kvestorky, pani Moniky Beňovej sme prijali s rozhorčením. Cieľom jej iniciatívy je mobilizovať poslancov Európskeho parlamentu proti návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, o ktorom rokuje slovenský parlament. Tento zákon, ako už napovedá jeho názov, sa dotýka zdravotnej starostlivosti v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva, teda oblastí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov podľa čl. 4 a nasl. Zmluvy o Európskej únii. Dovoľujeme si podčiarknuť, že Európsky parlament, ako aj jeho poslanci by mali dodržiavať Zmluvu o EÚ a nezasahovať mimo jej rámca do zvrchovaných právomocí členských štátov. My, ako bývalí poslanci Európskeho parlamentu, sme túto  zásadu vždy ctili.


Vážený pán predseda Sassoli,

musíme protestovať aj voči zneniu petície, ktorú pani europoslankyňa Beňová rozoslala niektorým členom Európskeho parlamentu so žiadosťou o podpis. Podčiarkujeme, že niektorým, keďže sa neobrátila na všetkých poslancov, ale zjavne si vyberala, komu list určený slovenskej prezidentke a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky s priloženou petíciou dovolí podpísať.

Pani europoslankyňa Beňová uvádza v texte petície viacero nepravdivých alebo polopravdivých tvrdení. Dovoľte nám uviesť konkrétne príklady:

 1. Pani Beňová tvrdí, že aj v prípade ohrozenia zdravia ženy, bude musieť byť dodržaná lehota 96 hodín na rozmyslenie či ísť alebo neísť na umelé ukončenie tehotenstva. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Ustanovenie návrhu zákona o lehote na premyslenie explicitne hovorí, že sa nebude aplikovať na ženy, ktoré budú v bezprostrednom ohrození života alebo zdravia.
 2. Pani Beňová tvrdí, že návrh zákona vypúšťa povinnosť lekára informovať ženu o medicínskych okolnostiach umelého ukončenia tehotenstva. Naviac klamlivo uvádza, že za lekára toto budú môcť vykonávať cirkevné alebo náboženské organizácie. Ide o zjavnú nepravdu. Návrh zákona posilňuje informovanosť žien zo strany ošetrujúceho lekára o všetkých aspektoch umelého ukončenia tehotenstva, a to v ústnej, ako aj v písomnej forme. Obsah písomných dokumentov, ktoré lekár bude povinný odovzdať žene, bude určovať Ministerstvo zdravotníctva SR, teda nie cirkvi či náboženské spoločnosti, ako tvrdí pani poslankyňa.
 3. Je pravda, čo píše pani Beňová, že návrh zákona zavádza povinnosť získať dve lekárske správy. To, čo ale pani Beňová nepíše je, že túto povinnosť je potrebné splniť iba v prípade, že ide o interrupciu zo zdravotných dôvodov a že druhá lekárska správa bude hradená zo zdravotného poistenia. Návrh zákona teda progresívne zavádza právo na druhý lekársky názor. Pri umelých ukončeniach tehotenstva z iných ako zdravotných dôvodov, návrh zákona, samozrejme, nič také nevyžaduje, čo sa akosi zabudlo v petícii zmieniť.
 4. Návrh zákona zakazuje reklamu, teda propagáciu potratov za účelom zisku. Spolu so zákonodarcami mnohých európskych krajín, ktorí už takúto reklamu zakázali, sa domnievame, že takáto reklama je nemorálna a neobhájiteľná. Samozrejme, tento zákaz sa netýka podávania informácii o umelom ukončení tehotenstva.
 5. Aby Slovenská republika mohla robiť účinnú prorodinnú a propopulačnú politiku a takto znižovať počet umelých potratov, návrh zákona sa snaží získať informácie o dôvodoch, ktoré ženu vedú k umelému ukončeniu tehotenstva. Získanie takejto informácie je určené len pre štatistické účely (ako je to vo viacerých krajinách EÚ) a nejde o prekážku v prístupe k interrupciám.


Vážený pán predseda,

V prílohe listu si Vám dovoľujeme zaslať dokumenty svedčiace o takejto iniciatíve pani kvestorky Moniky Beňovej, ako aj návrh zákona, o ktorom rokuje Národná rada Slovenskej republiky.

Pán predseda,

zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste informovali o tomto našom liste a jeho prílohách poslancov Európskeho parlamentu, aby sa nestali obeťami šírenia nepravdivých správ alebo aby sami falošné správy nešírili.


S pozdravom bývalí europoslanci,

Anna Záborská, v.r.

Zita Pleštinská, v.r.

Branislav Škripek, v.r.


Mail, ktorým sa pani Monika Beňová obracia na poslancov Európskeho parlamentu:

List, ktorým sa pani europoslankyňa Beňová obracia na prezidentku SR a predsedu NRSR:

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov