Podnikanie


Podnikavosť je základom prosperity každej krajiny. Je to vlastnosť ľudí, ktorá potrebuje vhodné podmienky pre svoj rozvoj a realizáciu. Podmienky, ktoré sa začínajú v rodine, škole až po tzv. dobré podnikateľské prostredie, teda administratívne a právne podmienky pre začiatok, rozbeh a rozvoj podnikania. Hoci má Slovensko množstvo schopných podnikavých ľudí, podmienky pre rozvoj podnikavosti nie sú najlepšie, a to od vnímania podnikania v spoločnosti až po právne prostredie. Ak má Slovensko dlhodobo prosperovať a nebyť len „montážnou“ dielňou potrebujeme rozvíjať samostatnosť a podnikavosť našich ľudí a podmienky pre vznik súkromných podnikov najrôznejších foriem.


Kresťanská únia bude podporovať najrôznejšie sektory hospodárstva s cieľom rovnomerného rozvoja celého Slovenska. Osobitnú podporu si zaslúži rodinné podnikanie, keďže posilňuje rodiny a rozvíja regióny.


Kresťanská únia bude presadzovať:

–          podporu ideí podnikavosti v kurikulách základných a stredných škôl;

–          administratívne uľahčenie začiatku podnikania. Štát ma povzbudzovať k podnikaniu, nie podnikanie hatiť;

–          daňovo-odvodový paušál pre malé podniky s ročným obratom do 70-tisíc eur;

–          audit povinností podnikateľov, na základe ktorého sa budú rušiť zbytočne zaťažujúce  povinnosti podnikateľských subjektov;

–          pravidelný audit výkazov a hlásení pre orgány verejnej správy. Zamedzíme duplicitám a zjednotíme termíny ich podávania;

–          zavedenie regionálnej minimálnej mzdy a transparentného mechanizmu jej zvyšovania;

–          oslobodenie 13. a 14. platu od daní a odvodov;

–          zavedenie tzv. všeobecnej živnosti, ktorá nahradí všetky voľné živnosti;

–          prepojenie a spoluprácu výskumu, vývoja a inovácií na univerzitách, výskumných centrách a inkubátoroch, v centrách aplikačného vývoja a testovacích centrách so súkromným sektorom;

–          jednoduchšie pravidlá flexibilného zamestnávania ľudí zo zahraničia, najmä z kultúrne blízkych krajín;

–          zlepšenie odborného vzdelávania na stredných a vysokých školách;

–          rovnomerné dokončenie infraštruktúry (cesty, železnice, energetické a dátové siete) najmä v rozvíjajúcich sa regiónoch;

–          prípravu nového stavebného zákona, ktorý zjednoduší a zrýchli povoľovacie konania a hlavne zjednotí územné a stavebné konanie;

–          osobitný zákon o rodinnom podnikaní ako osobitnej forme podnikateľskej činnosti, ktorá bude daňovo a inak zvýhodnená (daňová sadzba pri dani z príjmu 10%  pri daňovom základe menej ako 75000€ na jedného spolu podnikajúceho člena rodiny, paušálne výdavky vo výške 60% z vymeriavacieho základu v prípade rodinnej živnosti).

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov