Spoľahlivý štát


Občania svojou voľbou odovzdávajú moc politikom s určitými očakávaniami. To prvé očakávanie je, že predstavitelia štátnej moci pôjdu svojim správaním príkladom, a druhým očakávaním je, že budú zodpovedne spravovať štát nakoľko majú v rukách kontrolu nad štátnou pokladnicou, štátnymi orgánmi a zákonodarnou mocou cez ktorú vytvárajú pravidlá, ktoré musia všetci pod hrozbou trestu dodržiavať. Ak zvolený politik prijme dôveru, ktorá mu bola  aktom voľby občanov daná, vstupuje s nimi do spoločenskej zmluvy, ktorá so sebou nesie práva a povinnosti. Právom politika je zastupovať vôľu občanov a jeho povinnosťou je zodpovedne im slúžiť. Takáto služba by mala priniesť občanovi výsledky v podobe štátu, na ktorý sa môže spoľahnúť. 

Spoľahlivosť môžeme pochopiť v kontexte štátu cez koncept zdravia. Ak sme zdraví, vieme sa na svoje telo spoľahnúť, choroba do nášho života prináša obmedzenia, frustráciu a celkovú nespokojnosť. Rovnako je potrebné sa pozrieť na štát ako telo, ktoré musí byť zdravé aby mohlo  spoľahlivo fungovať, a preto musí vytvárať podmienky podporujúce zdravé obyvateľstvo, zdravé životné prostredie, a v neposlednom rade aj zdravý právny systém a zdravé financie. 

Spoľahlivé a DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE SLUŽBY

 • Podpora a finančné ohodnotenie zdravého životného štýlu a prevencie s celistvým pohľadom na zdravie.  
 • Pokračovanie v štrukturálnych reformách zdravotníctva- starostlivosť prvého kontaktu a ambulantná starostlivosť, optimalizácia siete nemocníc a centrálneho riadenia štátnych nemocníc, lieková reforma a reforma starostlivosti o duševné zdravie – s dôrazom na zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
 • Dokončenie implementácie investícií z Plánu obnovy a vyčlenenie investícií na dobudovanie koncových štátnych nemocníc.  
 • Rozšírenie siete zariadení poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie.
 • Vypracovanie analýzy a konceptu systémového prepojenia zdravotných a sociálnych služieb a cieleného navýšenia miezd v sociálnom a zdravotníckom sektore.
 • Rozširovanie komunitných sociálnych služieb a služieb poskytovaných v prirodzenom prostredí občana.

Spoľahlivá OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Ochrana vody, tvorba vodozádržných opatrení a posilnenie starostlivosti o vodné toky a podzemné vody v krajine.
 • Vyvážená tvorba zákona o klíme s ohľadom na hospodárskej záujmy Slovenska.
 • Znižovanie tvorby odpadu a dôraz na tvorbu použitých materiálov pri tvorbe dizajnu.

Spoľahlivá a NESTRANNÁ SPRAVODLIVOSŤ

 • Podpora multidisciplinárneho prístupu v rodinnej agende a posilnenie rodinných súdov.
 • Doplnenie tradičného trestného konania o vhodné alternatívy, ktoré posilnia prevzatie zodpovednosti páchateľa za spáchaný trestný čin a efektívnejšia a transparentnejšia elektronizácia súdnych spisov.
 • Ochrana nezávislosti práce vyšetrovateľov. 

Spoľahlivá a ŠTÍHLA ŠTÁTNA SPRÁVA

 • Reorganizácia štruktúry a vykonanie personálneho auditu ministerstiev s cieľom zefektívnenia štátnej správy.
 • Zavedenie mechanizmu „predpokladaného súhlasu“ v prípade, že občan nedostane vyjadrenie príslušného úradu v stanovenej lehote.

Spoľahlivé a STABILNÉ FINANCIE

 • Dodržiavanie zákona o rozpočtovej zodpovednosti s dôrazom na podporu zmysluplných zmien v súlade s národnými prioritami a princípmi dobrého hospodárenia s verejnými prostriedkami, a zavedenie výdavkových limitov pre jednotlivé rezorty.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov