[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/

Rodina


Rodina je základom spoločnosti. Zdravá rodina, zdravej spoločnosti. Ideálne rodinu tvoria rodičia, otec a mama, a ich deti. Kresťanská únia podporuje rodinu ako najlepší spôsob organizácie života človeka, ako najlepšie miesto pre výchovu detí, pre dôstojný život i smrť človeka. Základom rodiny je manželstvo. Manželstvo je vyjadrením stability a pevnosti rodiny. Manželstvo a rodina sú neodňateľne späté. Rodina je najvhodnejším miestom pre výchovu detí. Rodinu a rodičov vo výchove detí nemôže nič nahradiť. 

Štát má rodinu v jej úlohách podporovať, nie nahrádzať. Kresťanská únia odmieta politiky, ktoré oslabujú a delia rodiny – ako je napríklad podpora sťahovania za prácou. Úlohou štátu nie je podporovať delenie rodín, ale vytvárať priestor pre ich spoločný život. To je aj pre štát v konečnom dôsledku efektívnejšie a ekonomickejšie. Rodina, ktorá vznikla manželstvom muža a ženy, je jedinečným miestom pre dlhodobé udržanie funkčnej spoločnosti. Preto iba ona si zasluhuje osobitnú podporu a starostlivosť. Rodinná politika musí prechádzať cez všetky rezorty, aby rodiny mali vytvorený priaznivý priestor pre život a rozvoj svojich členov. Mala by podporovať mladých mužov a ženy, aby si zakladali rodiny, a to nielen vytváraním priaznivého legislatívneho prostredia, ale aj dlhodobou výchovou k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu. Zosúladenie rodinného a pracovného života by malo byť vyvážené. Každá zmysluplná diskusia o práci matiek sa musí začať tým, že starostlivosť o deti je práca, ktorá má svoju hodnotu a je dôležitá pre rodinu i spoločnosť.

Manželstvo a rodičovstvo je fyzicky i finančne namáhavé a v spoločnosti nedocenené, preto mladí ľudia uverili propagande, že si deti nemôžu dovoliť. Tento trend je tu už minimálne 30 rokov a spôsobil demografickú zimu –  Slovensko starne a onedlho začne vymierať. Najradostnejšou a pre spoločnosť najvhodnejšou podobou rodiny je jej viacdetná forma. Ideálom sú troj- a viacdetné rodiny. Prijať v rodine viac detí a starať sa o ne je finančne náročné a náklady sa s každým dieťaťom znásobujú. Štát má ekonomicky takéto rodiny podporovať. V našej spoločnosti sú mnohodetné rodiny, ktoré sa starajú o svoje deti diskriminovanou menšinou.

Kresťanská únia ponúka spoločnosti model rodiny založenej manželstvom medzi mužom a ženou. Rodiny, v ktorej je základnou hodnotou ľudská dôstojnosť a partnerstvo muža a ženy, ktorí sa navzájom podporujú. V takejto rodine ako ideálnom modeli manželského spolužitia nemá násilie miesto.


Kresťanská únia bude presadzovať:

 • zmenu všetkých štátnych politík tak, aby uprednostňovali rodiny založené manželstvom;
 • odstránenie politík, ktoré oslabujú rodinu;
 • osobitnú podporu pri narodení tretieho dieťaťa v pracujúcej rodine vo forme:

a)      nenávratného príspevku v hodnote 30 000€ ako podporu pri zabezpečovaní väčšieho bývania a

b)      nenávratného príspevku 5 000€ na zabezpečenie auta vhodného pre minimálne tri deti.

 • zvýšenie príspevku na dieťa na 50€ mesačne a odpočítateľnú položku v dani z príjmu rodičov na 50€ mesačne na dieťa tak, aby v prípade mínusovej daňovej povinnosti, bol tento rozdiel vyplácaný ako podpora pre rodinu;
 • predĺženie materskej dovolenky na 12 mesiacov a zavedenie dobrovoľného nemocenského poistenia študentiek a nezamestnaných;
 • zavedenie súbehu materského a rodičovského príspevku od narodenia dieťaťa;
 • zvýšenie rodičovského príspevku na polovicu minimálnej mzdy;
 • oslobodenie príjmu matiek na materskej alebo rodičovskej do 200 eur mesačne od daní a odvodov;
 • zavedenie možnosti odkladu splácania istiny aj úrokov úveru na bývanie pre rodiny s dieťaťom do 3 rokov;
 • možnosť odpočítať si zaplatené úroky z pôžičky na bývanie z daňového základu podľa počtu detí;
 • výstavbu nájomných bytov tak, že umožníme uchádzať sa o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre všetky subjekty, ktoré splnia podmienky a budú budovať nájomné byty;
 • vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny;
 • rodinnú starostlivosť o deti v predškolskom veku – ak sa rodičia rozhodnú sami starať o svoje deti v predškolskom veku alebo zabezpečia túto starostlivosť starými rodičmi, rodičia, resp. starí rodičia získajú nárok na mesačný príspevok 350 eur;
 • vznik rôznych druhov časovo flexibilných predškolských a školských zariadení, ktoré ponúknu svoje služby aj rodičom;
 • poskytnutie dotácie mnohodetným rodinám, aby mohli, ak je to potrebné, bývať vo väčšom byte;
 • spravodlivé finančné ohodnotenie príbuzných, ktorí sa v domácom prostredí starajú o starých, odkázaných príp. zdravotne znevýhodnených členov rodiny;
 • kúpeľná starostlivosť minimálne 7 dní pre viacdetné matky raz ročne, ak rodina platí odvody do zdravotného poistenia;
 • rozpracovanie a uvedenie do praxe Doložky dopadu zákonov a iných právnych noriem na rodinu.

Spojme sa!

  <
  Kresťanská únia
  Kresťanská únia28 marca, 2023 9:10pm
  Napísané, podčiarknuté 👇

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov