Zdravie


Zdravotná starostlivosť je jedna z citlivých oblastí v systéme štátu. V zdravotníctve na Slovensku pracuje viac ako 100 000 zdravotníckych pracovníkov, cca 80% z nich sú ženy, každý rok sa v zdravotníckych zariadeniach (ambulantných i lôžkových) poskytne zdravotná starostlivosť státisícom obyvateľov Slovenska. Zhoršujúce sa vzťahy, preplnené čakárne, alarmujúci nedostatok lekárov prvého kontaktu pre deti a dospelých ako aj špecialistov v mestách, ale hlavne na vidieku, starnúci lekári, čakacie listiny na špecializované vyšetrenia a operácie, slovenskí lekári a sestry pracujúci v zahraničí, neefektívne využívanie finančných prostriedkov. Zdravotná starostlivosť sa stáva pre občanov Slovenska čím ďalej, tým menej reálne dostupná. Aj toto je obraz slovenského zdravotníctva. K tomu sa pridružuje často nevyhovujúce prostredie našich nemocníc. Toto všetko vplýva na kvalitu zdravia a teda aj života Slovákov. Nadôvažok paliatívna a hospicová starostlivosť je stále nedostatočná.


Zdravotníctvo je zložené z mnohých častí tvoriacich celok. Aby tento celok slúžil svojmu účelu, aby dokázal zabezpečiť dostupnú, kvalitnú, solidárnu a etickú starostlivosť o chorých, musia všetky jeho časti tvoriť funkčný celok, logicky na seba nadväzovať a správne vzájomne spolupracovať. Hlavným cieľom  zdravotníckeho systému jednak ako celku, ale aj každej z jeho súčastí musí byť človek, konkrétna pomoc chorému človeku.


Kresťanská únia bude presadzovať:

–          systém dostupnej, kvalitnej a solidárnej zdravotnej starostlivosť všetkým obyvateľom Slovenska a na celom území Slovenska;

–          prijatie funkčnej, logickej a jednoznačnej legislatívy;

–          zadefinovanie, čo je základná zdravotná starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotníctva a čo nadštandardná starostlivosť hradená z komerčného pripoistenia;

–          kresťanské hodnoty a princípy rešpektujúce človeka a jeho dôstojnosť a to tak  pri vytváraní dôstojných podmienok vyšetrenia a liečby pre pacientov ako aj pri zabezpečení dôstojných pracovných a životných podmienok pre všetkých zdravotníckych pracovníkov;

–          výhradu  vo svedomí pre všetkých zdravotníckych pracovníkov;

–          právo na duchovnú a spirituálnu starostlivosť ako neoddeliteľnej súčasti liečebných procesov pre pacientov i zdravotníkov;

–          nedotknuteľnosť ľudského života od jeho počatia po prirodzenú smrť v zmysle Hippokratovej prísahy a kresťanskej tradície našej kultúry;

–            rozšírenie kapacít pre vzdelávanie takých počtov zdravotníckych pracovníkov, aby bola zabezpečená personálna generačná obmena v zdravotníctve;

–          zavedenie funkcie školiteľa a odborného garanta v vedúceho mladého nastupujúceho lekára po skončení vysokoškolského štúdia;

–          dlhodobé dobrovoľníctvo v ambulantných i ústavných zdravotníckych zariadeniach;

–          jasné definovanie zdravotníckych a sociálnych funkcií systému a ich funkčnú a logickú nadväznosť;

–          rozšírenie kapacít a kvalitnú odbornú a etickú starostlivosť pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami, zdravotným postihnutím, s potrebou rehabilitácie, paliatívnej a hospicovej starostlivosti;

–           zabezpečenie dostatku a dostupnosť kvalitných liekov a zdravotníckych pomôcok pre tých, ktorí to potrebujú. Reguláciu v oblasti lekárenskej starostlivosti a zavedenie valorizácie marže;

–          financovanie a iné adekvátne podmienky pre kvalitný a etický vedecký výskum s priamym prepojením na medzinárodné výskumné inštitúcie a výskumné programy;

–          motivačné kampane s cieľom zlepšiť životný štýl Slovákov;

–          zavedenie minimálnych štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti, na ktorý bude mať každý pacient nárok;

–          posilnenie právomocí lekárov prvého kontaktu pre deti i dospelých,

–          posilnenie financovania všeobecných lekárov, aby odrážalo ich nové postavenie v systéme;

–          posilnenie postavenia sestier v liečbe ľahších ochorení, kde nie je potrebný zásah lekára;

–          zavedenie systematického a efektívneho odborného a etického vzdelávania lekárov prvého kontaktu pre deti a dospelých ako aj všetkých zdravotníckych pracovníkov;

–          určenie minimálnej siete pre všeobecné i odborné ambulancie na celom Slovensku;

–          zohľadnenie regionálnych potrieb pri budovaní siete nemocníc;

–          odborné riadenie nemocníc a zdravotníckych zariadení;

–          rozšírenie starostlivosti o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom rodiny a miestnej komunity za podpory agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych a hospicových  tímov;

–          spravodlivé, efektívne a transparentné prerozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve. Zdravotným poisťovniam zadefinujeme pravidlá starostlivosti o pacientov, zisk budú tvoriť len z nadštandardných pripoistených služieb a správneho fondu.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov