Lebo medveď, alebo rozumná, systematická a funkčná ochrana prírody

30. aug 2023

Na zložité otázky týkajúce sa ochrany prírody a krajiny dostávame v poslednom čase jednoduchú odpoveď. Lebo medveď. Problém s medveďmi sa stal aj mediálne atraktívnou témou v čase volebnej kampane. Prečo? Pretože ľudia jej „rozumejú”, týka sa ich. Niektorých, žiaľ, doslova a do písmena. Keď chýbajú argumenty či porozumenie téme nielen s medveďmi ale celkovo téme nášho života v súlade s prírodou – stačí upriamiť pozornosť na medveďa a ponúknuť jednoduché riešenia.

Píše Ján Szőllős

V uplynulom volebnom období som pôsobil ako poslanec Národnej rady SR vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Predtým som sa ako vedecký pracovník a ochranár venoval problematike životného prostredia. Zo skúsenosti viem, že skratkovité a rýchle riešenia typu „lebo medveď“ nič neprinesú. No nič nevyrieši ani nekonečné „odborné“ vajatanie bez konkrétnych opatrení. V Kresťanskej únii presadzujeme aj v ochrane prírody systematické, rozumné a funkčné prístupy a riešenia.

Dohodnime sa, kde je kto„doma”
V samotnej problematike medveďa hnedého a nášho spolužitia s ním nepovažujeme za efektívne nekonečné odborné spory o počtoch a metódach sčítania medveďov na našom území. Určite je dôležité aj túto otázku vyjasniť pre dlhodobé riešenie problému. Popri tom však považujeme za potrebné zaviesť funkčné pravidlá na ochranu nielen medveďa, ale aj človeka a jeho hospodárskej činnosti. Niektoré sa už uplatňujú, ale je nevyhnutné ich na základe doterajších skúseností revidovať a rozšíriť. Musíme jasne vymedziť teritóriá, kde nie je výskyt medveďa žiaduci, lebo „patria“ človeku. Máme na mysli najmä intravilány obcí a ich najbližšie okolie, ale je potrebné určiť aj ďalšie oblasti, kde má človek a jeho činnosť prednosť. V týchto oblastiach, na ktorých sa dohodneme, nemá medveď čo hľadať. 

Východiskom sú funkčné pravidlá
Je však naivné si myslieť, že do teritória ľudí sa zviera aj napriek prekážkam nedostane. Ak sa tak však stane, je dôležité mať možnosť ho jednoducho eliminovať z populácie, bez veľkých byrokratických procesov a vybavovania povolení. V oblastiach, kde sa pôsobiská ľudí a medveďov prelínajú – najmä v lesoch, na lúkach a poliach, kde človek hospodári –  je potrebné zabezpečiť pre ľudí ochranu. Je nevyhnutné tiež nastaviť jasné, jednoducho uplatniteľné pravidlá odškodnenia, keď vzniknú hospodárske škody. V tých oblastiach, kde sa dohodneme, že je medveď doma, by mala naďalej platiť jeho prísna ochrana. Človek by tam mal ísť s vedomím, že je tam návštevníkom. Podobným spôsobom by sa mohlo pristupovať aj vo vzťahu k vlkom či iným chráneným zvieratám.

Oveľa väčším problémom je premnoženie raticovej zveri (jeleňov, srncov, danielov). Mediálne je to menej populárne, no hospodárske škody sú mnohonásobne väčšie. Poľovníci nedokázali z rôznych dôvodov v minulých rokoch regulovať počty tejto zveri. Ako Kresťanská únia považujeme za dôležité zaviesť funkčné pravidlá pre vykonávanie poľovníctva. Je potrebné umožniť najmä poľnohospodárom a aj lesníkom, aby mohli aktívne chrániť svoju produkciu a získať primerané odškodnenie za jej zničenie či poškodenie za jasne stanovených podmienok a v stanovenej lehote. 

Môže to fungovať ako v „raji”
Argument „lebo medveď“, či „lebo raticová zver“ sa používa aj v otázke vyhlasovania chránených území a stanovovania zón v národných parkoch. Vykonávanie poľovného práva v týchto oblastiach je pritom len okrajovou otázkou z hľadiska poľovníctva aj z hľadiska zonácie chránených území. Považujeme za dôležité systémové opatrenie, že všetky národné parky získavajú právnu subjektivitu. Rozhodovanie o tom, čo sa v nich bude alebo nebude diať, sa dostalo do regiónov, bližšie k ľuďom, ktorí tam žijú. Prostredníctvom rady národného parku, zriadenej podľa zákona, by mali všetky zainteresované subjekty vrátane samospráv a súkromných vlastníkov pozemkov ovplyvňovať a spolurozhodovať o konkrétnych otázkach fungovania národného parku.

Pravidlá robia poriadok
V Kresťanskej únii sme za ochranu súkromného vlastníctva, odstránenie byrokratických prekážok a jasné stanovenie pravidiel. Ak v dôsledku ochrany prírody vlastníci nemôžu hospodáriť na svojom majetku, majú mať nárok na adekvátne odškodnenie a náhradu ušlého zisku. Rovnako podporujeme rozvoj mäkkého turizmu v chránených územiach. Považujeme za dôležité zaviesť zákonom určené pravidlá pre značkované turistické trasy. Tie by právne ukotvili existujúci unikátny systém turistického značkovania na Slovensku a zároveň brali do úvahy a zabezpečili aj záujmy vlastníkov pozemkov, cez ktoré prechádzajú.

Populistické riešenia typu lebo medveď ani extrémy uprednostňujúce len hospodárenie a zisk alebo len ochranu, neprinášajú skutočné riešenia, prinášajú len škodu – tak pre človeka, ako aj pre prírodu. Môžete nám veriť, že Kresťanská únia chce aj v oblasti ochrany prírody presadzovať rozumné, zodpovedné správcovstvo stvorenia, ktoré nám ľuďom Stvoriteľ zveril do správy.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov