Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 prichádzajú v čase, ktorý je výzvou pre Európu aj Slovensko. Hospodárska a migračná kríza odhalili hlboké rozdelenie medzi politickými stranami a národmi v rámci EÚ. Rozčarovanie z „tradičnej politiky“ spôsobilo presun podpory z dvoch „hlavných prúdov“ politických zoskupení a posilnenie extrémov naprieč celou EÚ. Sme svedkami toho, ako práca pre spoločné dobro ustupuje individuálnym a národným záujmom, bez ohľadu na dôsledky pre ostatných. Akoby sa zabudlo na pôvodnú víziu kresťanských zakladateľov a otcov európskeho projektu — na kresťanské dedičstvo Európy a zakladajúce princípy solidarity, subsidiarity a ľudskej dôstojnosti, ktoré z neho pramenia.

kandidati-z-boku

Cieľom Kresťanskej únie je znovu uplatniť víziu zakladateľov európskeho projektu pri hľadaní odpovedí na výzvy, ktorým dnes Európa čelí. Na pôde Európskeho parlamentu k tomu môže významnou mierou prispieť práve Slovensko.

Slovensko je rovnocenný a rešpektovaný členský štát a náš hlas musí zaznieť rovnako, ako musia byť rešpektované naše kresťanské tradície a hodnoty v mierovom spolužití s ostatnými krajinami tohto spoločenstva.

Kresťanská únia pristupuje k Európskej únii s konštruktívnou kritikou. V globalizovanom, navzájom prepojenom svete je nutné, aby členské štáty Európskej únie dokázali spoločne reagovať na hospodárske výzvy či bezpečnostné hrozby. Kolektívny európsky projekt je preto nepostrádateľný.
Považujeme však za dôležité, aby EÚ dodržiavala a neprekračovala platné európske zmluvy, ktoré vymedzujú jej kompetencie na základe už platných zmlúv a plne rešpektovala princípy subsidiarity a proporcionality.

Veríme, že základné hodnoty Kresťanskej únie sú potrebné nielen pre rozvoj Slovenska, ale aj celej EÚ. Cítime zodpovednosť za to, že sme súčasťou formovania Európy ako spoločenstva národov a štátov, ktoré si cení ľudský život, je solidárne a jeho cieľom je hľadanie spoločného dobra. Európa postavená na týchto hodnotách bude zárukou mieru, stability a prosperity pre budúce generácie.

V Európskom parlamente preto chceme byť hlasom, ktorý:

 • obhajuje ľudskú dôstojnosť,
 • chráni slobodu, bezpečnosť a stabilitu Európy,
 • presadzuje ekonómiu, ktorá pracuje pre ľudí a planétu,
 • podporuje udržateľný priemysel, inovácie a kvalitné poľnohospodárstvo,
 • bojuje s novodobým otroctvom - obchodovaním s ľuďmi,
 • vyzdvihuje dôležitosť kresťanského dedičstva a kultúry.
full-cover

PRIORITNÉ POLITIKY

hodnoty

Návrat k základným hodnotám EÚ

Kresťanská únia považuje Európsku úniu za nástroj mieru a prosperity pre všetkých jej občanov. Totalitné režimy v 20. storočí spochybnili takmer všetko, čo definuje a charakterizuje človeka a popreli na všetkých úrovniach ľudskej skúsenosti to dobré v nás. Holokaust, milióny ľudských obetí vytvorili trvalú traumu s ktorou je potrebné sa vyrovnať nielen na kolektívnej, ale aj individuálnej úrovni. Každý jeden ľudský život má rovnakú a neoceniteľnú hodnotu.


Spoluprácou môžeme zabezpečiť pre občanov stabilitu, ekonomický rast, ale aj zdieľanie bohatstva národných kultúr. Veríme však, že ak sa má EÚ pohnúť vpred, musí zostať verná svojim koreňom. Sme presvedčení, že vo fungovaní EÚ je potrebné posilniť základné, kresťanstvom inšpirované hodnoty, ako je princíp subsidiarity, solidarity a rozmanitosti spolu s hodnotami slobody, zodpovedného správcovstva a ľudskej dôstojnosti. Len tak sa Európska únia môže stať skutočným spoločenstvom úzko spolupracujúcich a navzájom sa rešpektujúcich štátov.

Ľudská dôstojnosť

Ľudská dôstojnosť vyjadruje vnútornú hodnotu každej ľudskej bytosti. V nej sú si všetci ľudia navzájom rovní a preto je prameňom všetkých práv občana Európskej únie. Všetky politické aktivity by mali rešpektovať dôstojnosť človeka vychádzajúcu z presvedčenia, že každý človek je stvorený na obraz a podobu Boha.


Dôstojnosť patrí človeku od počatia až po prirodzenú smrť. Európske inštitúcie by preto nemali zasahovať do bioetických otázok a definície života.
Práva detí sú najlepšie chránené v prostredí rodiny. Udržateľné politiky v prospech rodiny sú preto najefektívnejším spôsobom, ako zlepšiť životné podmienky a možnosti detí. Kresťanská únia sa hlási k právu rodičov voliť druh vzdelania pre svoje deti, zakotvenému v čl. 26 ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Politiky Európskej únie v oblasti vzdelávania musia rešpektovať právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, ktoré je zaručené podľa čl. 14 ods. 3 Charty základných práv EÚ.

dostojnost
rodina

Rodina

Rodina je najdôležitejším sociálnym a vzťahovým prvkom spoločnosti, ktorá je predchodcom štátu. Toto je dôvod, prečo rodinné právo a sociálna politika spadajú výhradne do kompetencií členských štátov. Európska legislatíva však ovplyvňuje rodiny nepriamo, a preto Kresťanská únia považuje za kľúčové rešpektovať princíp subsidiarity v tejto oblasti.

Zároveň však chápeme rodinu ako základnú stavebnú jednotku, ktorú má európska politika zohľadňovať pri tvorbe akejkoľvek legislatívy. Kresťanská únia bude preto podporovať také európske politiky, ktoré prispievajú k priaznivému prostrediu pre manželstvá, ako celoživotné solidárne zväzky medzi jedným mužom a jednou ženou, a taktiež politiky, ktoré rešpektujú národnú legislatívu v tejto oblasti.

Ekonomika a hospodárstvo

Kresťanská únia chápe, že ekonomika je úzko spätá s každodenným životom ľudí. Podstatou všetkých ekonomických aktivít je podpora života a vzťahov. Dobrý ekonomický systém preto musí byť založený na spolupráci. Veríme, že úlohou zodpovedného a udržateľného hospodárenia rešpektujúceho životné prostredie je nielen dosiahnutie zisku a prospechu pre jednotlivca, ale aj pre spoločné dobro. Preto je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti základnou podmienkou existencie zodpovedného a trvalo udržateľného hospodárskeho systému.

Členské štáty sú v otázkach udržateľného priemyslu a poľnohospodárstva odkázané na vzájomnú spoluprácu. EÚ ako rámec tejto spolupráce je hnacou silou prosperity, z ktorej majú úžitok všetci občania Únie.

ekonomika

Kresťanská únia urobí všetko preto, aby v spolupráci s poslancami z ostatných tzv. nových členských štátov presadila reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky zameranú na vyrovnanie platieb pre všetkých farmárov bez ohľadu na krajinu, zvýšenie odolnosti voči zneužívaniu a korupcii, ako aj zníženiu administratívneho bremena, predovšetkým pre malých a stredných farmárov.

Budúcnosť európskej prosperity a bohatstva bude vo veľkej miere závislá od inovácií, kvalitného výskumu a vývoja nových technológií. Preto Kresťanská únia podporuje spoločné európske investície do týchto oblastí. Budeme však dohliadať na efektivitu a návratnosť týchto investícií, pretože ide o verejné prostriedky.
V súvislosti s budovaním dátovej ekonomiky bude Kresťanská únia dôsledne trvať na tom, že dáta generované pri digitálnych transakciách sú spoločným majetkom všetkých strán, ktoré sa na transakcii podieľali. Ďalšie použitie týchto dát, vrátane komerčného, musí byť vždy podmienené informovaným súhlasom všetkých zúčastnených strán.

S cieľom posilniť vzájomné prepojenia na spoločnom európskom trhu, uľahčiť výmenu tovarov a služieb a zvýšiť blahobyt každého občana budeme presadzovať transparentnosť v rozpočte EÚ a striktné dodržiavanie subsidiarity.

zahranicie

Zahraničné veci a bezpečnosť

Prístup Kresťanskej únie k zahraničnej politike je založený na ľudskej dôstojnosti, rešpektovaní národnej suverenity, medzinárodných záväzkov a realizme medzinárodných vzťahov. Tento prístup spočíva na spoločnej práci členských štátov EÚ, ktoré jedine spolu môžu rozhodnúť o tom, kde je potreba spoločného úsilia v zahraničnej politike. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika je dôležitým nástrojom pri dosahovaní spoločných zahraničnopolitických cieľov. Musí však vychádzať z konsenzu a brať do úvahy aj odlišné pozície členských štátov, predovšetkým v kultúrno-etických otázkach.


Hlásime sa k tradičnému ukotveniu Slovenska v euroatlantických štruktúrach a jeho prozápadnému smerovaniu. Zoči-voči potenciálnym hrozbám sme pripravení hľadať také modely spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré by posilnili schopnosť Slovenska účinne prispieť k spoločnej obrane Európskej únie a zabezpečeniu jej vonkajších hraníc, ako aj schopnosti plniť si záväzky vyplývajúce z členstva v NATO.

Sloboda

Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je právo mať presvedčenie, ktorého sa môžeme slobodne zrieknuť alebo ho zmeniť, ako aj propagovať a vyjadrovať sa o ňom verejne. Je povinnosťou štátu chrániť jednotlivcov pri vykonávaní tohto práva. Preto Kresťanská únia stojí za každou iniciatívou alebo aktivitou EÚ, ktorá používa dostupné nástroje na ochranu tejto slobody. Slovensko so svojou 40-ročnou skúsenosťou s náboženským prenasledovaním môže zmysluplne prispieť k európskej debate o ochrane slobody myslenia, svedomia a náboženstva vo svete aj doma.

sloboda prejavu
otroctvo

Boj proti modernému otroctvu

Moderné otroctvo je neprípustným konaním, ktoré zbavuje človeka jeho dôstojnosti a ponižuje ľudskú bytosť na obchodovateľnú položku. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu, výmenu informácií a osvedčených postupov na vnútroštátnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. V Kresťanskej únii sme presvedčení, že efektívny spôsob boja s novodobým otroctvom znamená zamerať sa na pôvod výrobkov a služieb, ktoré v EÚ máme, ako aj celý dodávateľský reťazec. Zvýšenú pozornosť pritom treba venovať sektorom, ktoré majú vysoké riziko zneužívania (napr. textilný priemysel, poľnohospodárstvo, cestovný ruch).


Boj proti novodobému otroctvu je možné úspešne viesť len na európskej úrovni. Vo svete prepojenom komplexnými výrobnými a obchodnými vzťahmi môže priniesť pozitívne výsledky len celoeurópska protiotrokárska legislatíva.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov