Naši europoslanci vyzývajú poslancov NR SR, aby hlasovali za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru: “Ak to neurobí Slovensko, nebude to môcť urobiť ani EÚ ako celok”

28. mar 2019

Slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek dnes vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom apelujú na poslancov NR SR, aby podporili návrh za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru. O návrhu uznesenia, ktorý predložili poslanci za SNS, bude parlament rokovať už dnes 28. marca 2019.

Text vyhlásenia Anny Záborskej a Branislava Škripeka:

„Vážené panie poslankyne a páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, kolegyne a kolegovia,

obraciame sa na vás s výzvou, aby ste podporili návrh uznesenia, ktorým NR SR žiada vládu Slovenskej republiky, aby zastavila proces ratifikácie Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho pod názvom „Istanbulský dohovor“.

Ako poslanci Európskeho parlamentu sa roky zasadzujeme o to, aby Európska únia neratifikovala tzv. Istanbulský dohovor, pretože jeho začlenenie do európskeho práva by spôsobilo právnu neistotu a konflikt v kompetenciách Únie a členských štátov. Pokiaľ Slovensko tento dohovor neratifikuje, nebude to môcť urobiť ani Európska únia ako celok.

Zdôrazňujeme, že ochrana žien a detí pred násilím je povinnosťou každého civilizovaného štátu. Dosiahnuť tento cieľ však nie je možné popretím existencie prirodzených rozdielov medzi dvomi pohlaviami, mužmi a ženami, na ktorom je postavená samotná filozofia Istanbulského dohovoru.

Binárny pohľad na človeka a inštitút manželstva, ktorý zastávajú všetky hlavné svetové náboženstvá, môže byť na základe tohto dohovoru označený za “tradíciu založenú na stereotypných rodových roliach” a spochybňovaný v učebných materiáloch a školských osnovách.

Ak by Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor, definícia rodu ako sociálneho konštruktu sa preň stane záväznou a rodičia nebudú môcť namietať kontroverzný obsah vyučovania a školské osnovy (čl.14). To by viedlo k významnému obmedzeniu práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením (čl.2, protokol č.1 Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Dohovor obsahuje aj zákaz diskriminácie žien. Ten je však formulovaný tak široko, že môže znemožniť lekárom a zdravotníckym pracovníkom uplatniť si výhradu vo svedomí, ktorú zaručuje napríklad aj Charta základných práv EÚ.

V prostredí Európskeho parlamentu je hľadanie dohody naprieč politickými zoskupeniami nevyhnutnou súčasťou každodennej parlamentnej práce a vedie poslancov ku vzájomnému rešpektu.

Sme presvedčení, že v témach, ktoré presahujú rámec úzko straníckej agendy a dotýkajú sa samotných základov fungovania spoločnosti, by prijatie tohto prvku parlamentnej politickej kultúry posilnilo vážnosť Národnej rady Slovenskej republiky a jej poslancov v očiach väčšiny slovenských občanov.“

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov