Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania informácií a výkonu Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: kontakt@krestanskaunia.sk.

Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je politická strana Kresťanská únia so sídlom Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319, zapísaná v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/2-98/03890.

Účely spracúvania osobných údajov a právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak:

 • ste sa stali naším členom, dobrovoľníkom a/alebo sympatizantom;
 • ste sa prihlásili na odber informácií o našich aktivitách vo forme newslettra;
 • ste sa zaregistrovali na našich webových stránkach;
 • ste sa zúčastnili na našich podujatiach.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • správy a organizácie vzťahov s členmi, dobrovoľníkmi, podporovateľmi a osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť;
 • poskytovania informácií o činnosti a aktivitách – za účelom odpovedania na Vami zaslané otázky a/alebo zasielanie e-mailov o našich novinkách;
 • správy našej webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach. Na základe analýzy dát je naším cieľom čo najefektívnejšie zobraziť obsah stránky a účtov.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania.

Spracúvané osobné údaje

Spracúvané osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • Vaše meno, priezvisko a titul;
 • Váš dátum narodenia a Vašu štátnu príslušnosť;
 • Vaše kontaktné údaje: adresa Vášho trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje; a
 • Vaše fotografie, obrazové a/alebo zvukové záznamy z podujatí organizovaných Kresťanskou úniou.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané, napríklad doby trvania členstva v Kresťanskej únii. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný päť rokov od jeho udelenia.

Príjemcovia údajov, ktorým môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci a/alebo spolupracovníci a funkcionári Kresťanskej únie. Osobné údaje dotknutých osôb sú alebo môžu byť poskytované dodávateľom. V prípade dodávateľov zabezpečí Kresťanská únia zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. Ak potrebujete informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch, kontaktujte prosím Kresťanskú úniu.

Tretie strany, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane na komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vašej osobe. V prípade výkonu zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov sme zároveň povinní poskytnúť Vaše osobné údaje oprávneným orgánom verejnej moci.

Informácie a poučenia o Vašich právach dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo:

 1. požiadať nás o prístup k spracúvaným údajom;
 2. požiadať o opravu neaktuálnych a neúplných osobných údajov;
 3. požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov;
 4. požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak boli poskytnuté na základe súhlasu;
 5. odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov – odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného pred jeho odvolaním;
 6. podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla Kresťanskej únie. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva e-mailovou žiadosťou alebo osobne v našom sídle, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne posúdená. O výsledku Vás budeme informovať do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti. Ak by Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nebola vybavená podľa Vašej mienky, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Ako dotknutá osoba máte zároveň právo podať kedykoľvek sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácií nájdete na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk).

Naše kontaktné údaje

Kresťanská únia

Adresa: Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice

E-mail: kontakt@krestanskaunia.sk

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov