Sociálna podpora


Každý človek príde vo svojom živote do situácie, keď potrebuje pomoc a podporu. Prirodzene podpora vychádza z užších alebo širších rodín a komunít. Tam, kde je takáto podpora nemožná alebo menej efektívna možno vytvoriť systém sociálnej podpory alebo „nástroje šetrenia si na horšie časy“ ako je napríklad dôchodkový systém.


Samotný dôchodkový systém má byť postavený v prvom rade na zásluhovosti. V prípade nedostatočného dôchodku je tento princíp dopĺňaný zásadami solidarity a sociálnej pomoci. Dôležitosť dôchodkového systému sa zvyšuje úmerne so starnutím populácie na Slovensku.


Sociálne služby pre najrôznejšie zraniteľné skupiny obyvateľov, ktoré by rešpektovali ľudskú dôstojnosť a boli na odbornej a kvalitnej úrovni  sú na Slovensku stále málo dostupné. Starostlivosť o starých, chorých a trpiacich je na okraji záujmu. Pretrváva nespravodlivé financovanie štátnych a neštátnych sociálnych zariadení. Klienti neštátnych zariadení sú diskriminovaní.


Naše opatrovateľky pracujú v zahraničí a o našich blízkych sa nemá často kto postarať.


Základom prístupu Kresťanskej únie je podpora rodiny a komunity v ich starostlivosti o  odkázaných. Štát má povinnosť takúto starostlivosť všemožne podporovať. Iba tam, kde nie je možná, vstupuje štát sám so svojimi opatreniami formou sociálnej politiky.


Zásadou pri poskytovaní sociálnej pomoci by malo byť pomôcť tomu kto chce, ale nemôže a nie tomu kto môže, ale nechce. 


Kresťanská únia bude presadzovať:

–          systémovosť a udržateľnosť dôchodkového systému tak, aby dôchodcom bol zabezpečený dôstojný život;

–          zavedenie príspevku detí k dôchodku svojich rodičov dvomi percentami z vymeriavacieho základu. Takto nastavení systém pomôže najmä rodičom viacerých detí;

–          naviazanie minimálneho dôchodku na rast životného minima;

–          dobrovoľné nemocenské poistenie študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať  materské;

–          odstupňované poskytovanie dávok v nezamestnanosti podľa počtu rokov trvania poistenia v nezamestnanosti;

–          odvodovú odpočítateľnú položku vymeriavacieho základu na sociálne poistenie;

–          zavedenie štátom plateného poistenia v nezamestnanosti, pre osoby, ktoré opatrujú rodinného príslušníka;

–          dofinancovanie opatrovateľskej služby;

–          transformáciu inštitucionálnych sociálnych služieb na komunitné;

–          zvýšenú podporu rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím;

–          rozšírenie siete terénnych špeciálnych pedagógov pri vzdelávaní zdravotne znevýhodnených detí;

–          zadávanie zákazok/objednávok verejnej správy pre chránené dielne;

–          vznik denných centier komunitnej pomoci pre ľudí bez domova s cieľom ich reintegrácie do spoločnosti;

–          nahradenie „gastrolístkov“ príplatkom k platu;

–          podporu výstavby nájomných hlavne bezbariérových bytov. Vyšší počet bezbarierových bytov pre ľudí s určitým stupňom odkázanosti a vhodnou doplňujúcou formou opatrovateľstva by znamenalo odbúranie nutnosti ich umiestnenia v ústavoch sociálnej starostlivosti, prípadne lôžkových nemocničných zariadeniach.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov