Europarlament chce výrazne oslabiť postavenie členských krajín EÚ

21. nov 2023

Navrhuje vymazať slová „žena“ a „muž“ zo zakladateľských zmlúv (Lisabonská zmluva).

Zajtra (streda, 22.11.) budú europoslanci hlasovať o správe, ktorá žiada zásadné zmeny v zakladateľských zmluvách (Lisabonská zmluva). V nej europarlament jednoducho navrhuje členským štátom, aby sa vzdali svojich právomocí – odovzdali ich Bruselu, pričom hrubým spôsobom porušuje princíp subsidiarity. 

Správa navrhuje okrem rozšírenia právomocí EÚ aj zrušenie veta členských štátov v kľúčových oblastiach  – dane, zahraničná politika či možné zmeny v zakladateľských zmluvách. Dokumenty “jazykovo scitlivuje” nahradením slov “rovnosť medzi mužmi a ženami” slovami “rodová rovnosť”. 

Významné je napríklad ich nahradenie v článku 2 zmluvy o Európskej únii.

“Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rodová rovnosť.”

V nadväznosti na porušenie článku 2 sa mení totiž aj nutnosť konsenzuálneho súhlasu všetkých členov Rady na kvalifikovanú väčšinu pri podaní podnetu na Súdny dvor. Následne môže Rady kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o zastavení financovania členského štátu z Európskych zdrojov, prípadne o tom, že neumožní členskému štátu výkon predsedníctva Rady. 

Do článku 13 sa dopĺňa text o tom, že “Inštitúcie Únie a jej riadiace a poradné orgány sú zložené nediskriminačným spôsobom a odrážajú rodovú rovnosť a rozmanitosť spoločnosti.” 

V zmluve o fungovaní Európskej únie sú rovnako všetky slová “muži”, “ženy”, prípadne “sex” nahradené slovom “rod” (gender) v kontexte tvorby sociálnych politík alebo politík týkajúcich sa zamestnávania a práce. 

Tiež sa zavádza v tejto zmluve nový paragraf, v ktorom “v prípade mimoriadnej situácie, ktorá postihne Európsku úniu alebo jeden alebo viacero členských štátov, môžu Európsky parlament a Rada udeliť Komisii mimoriadne právomoci vrátane tých, ktoré jej umožnia mobilizovať všetky potrebné nástroje.” Samozrejme, na toto rozhodnutie tiež stačí väčšina parlamentu a kvalifikovaná väčšina Rady. 

Odmietame navrhované zmeny týchto kľúčových dokumentov a vyzývame europoslancov, aby v stredu hlasovali PROTI. 

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov