Výstava mŕtvol v rozpore so zákonom. Je to v poriadku, pán minister?

12. okt 2023

V piatok 13. októbra v Bratislave začína nekro-pornografická prezentácia plastinovaných ľudských tiel „Body Worlds“. Takáto prezentácia je v zjavnom rozpore nielen s právnym poriadkom SR, ale aj s etickými pravidlami. 

Vyzývame povereného ministra zdravotníctva, hlavného hygienika SR ako aj orgány regionálnej hygieny o urýchlené riešenie situácie. 
Takouto výstavou sa v minulosti do hĺbky zaoberali odborníci i legislatívci ako s eticky, právne i vzdelávaco neprijateľnou. Viedlo to k prijatiu zákonného ustanovenia, ktorým sa konanie podobných výstav na území Slovenskej republiky zakazuje (§3, ods. 12, zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve).

Podľa aktuálneho stavu sa situácia javí ako hrubé porušenie príslušných zákonných ustanovení. Súhlasíme so stanoviskom Etickej komisie pri MZ SR ešte z roku 2017 a preto žiadame, aby sa konanie výstavy minimálne odložilo dovtedy, kým sa nepreukáže, že jej konanie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Pán minister, aj ako odborník – patológ, by mal výhradám komisie rozumieť a veľmi rýchlo prijať adekvátne opatrenia.

Etická komisia MZ SR zaujala dňa 30. októbra 2017 zásadné stanovisko k obdobnej výstave, vtedy pod názvom „BODY-THE-EXHIBITION“

Ako zásadný etický problém spojený s výstavou uviedla otázku pôvodu plastinovaných ľudských tiel. Doteraz neboli jasne vyvrátené podozrenia, že ľudské telá a ich časti, použité ako exponáty na výstave, boli získané v rozpore s ľudskými právami a základnými etickými princípmi, akými sú ľudská dôstojnosť a autonómia. Rovnako komisia upozornila na to, že široká publicita priláka mnohých návštevníkov bez obmedzenia veku. Najmä v prípade návštevy maloletými osobami môže mať tento zážitok traumatizujúci dopad na ich psychický vývin.

Kultúrno-historická tradícia v našej krajine vždy viedla k prejavovaniu hlbokej úcty k mŕtvemu ľudskému telu. Komisia považuje spôsob prezentácie viacerých plastinovaných ľudských tiel na výstave za prinajmenšom eticky rozporuplný a neúctivý. 

Viac o stanovisku Etickej komisie MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok…

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov