[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/
7

Príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa

Štvrté dieťa v rodine, ak sa narodí tej istej mame, nebude ukrátené o príspevok na všetko čo pri narodení potrebuje. Prináleží mu V PLNEJ VÝŠKE 830 EUR. Doposiaľ bola výška tohto príspevku 151,40 EUR. Návrh zákona, ktorý sme do parlamentu predložili, poslanci definitívne schválili. Doposiaľ Kresťanská únia iniciovala či podporila všetky pro-rodinné opatrenia, a nebolo ich málo. Zrovnoprávnením výšky príspevku na štvrté dieťa chceme rodičom pomôcť pri praktických veciach, ktoré s narodením potomka súvisia. 

8

Rodné číslo je len jedno

Poslankyňa KÚ Anna Záborská je jednou z predkladateliek novely zákona o rodnom čísle. Cieľom návrhu je, aby rodné číslo ostalo jasným a nemenným identifikačným údajom, ktorý sa viaže na právnu identitu jednotlivca. Praktickým príkladom nadväzujúcim na právnu identitu jednotlivca je napríklad povinnosť štátu pri výkone trestu umiestniť jedinca do príslušného zariadenia podľa pohlavia uvedeného v občianskom preukaze. Rovnako pri hospitalizácii sa prijímacie oddelenie riadi právnou identitou jedinca v občianskom preukaze a teda ak má osoba napísané ženské pohlavie, nemôže byť hospitalizovaná na mužskom oddelení.

Copy-of-scitani_FB-ramcek-34

Nesúhlasíme so snahami Európskej únie pristúpiť k Istanbulskému dohovoru.

ZÁSADNE ODMIETAME PÁCHANIE AKÉHOKOĽVEK DOMÁCEHO NÁSILIA A NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH,
ale zároveň nesúhlasíme so snahami Európskej únie pristúpiť k Istanbulskému dohovoru.
Väčšina členských krajín EÚ schválila návrh, aby Únia ako celok pristúpila k Istanbulskému dohovoru. Tým porušila svoju vlastnú zásadu pristúpiť k tzv. zmiešanej zmluve, iba keď ju ratifikujú všetky členské štáty.
Slovensko spolu s Maďarskom, Poľskom a Bulharskom s týmto postupom nesúhlasilo.
Zápas o Istanbulský dohovor sa teraz presúva na pôdu Európskeho parlamentu. “Ja osobne, ako aj všetci poslanci Kresťanskej únie urobíme všetko preto, aby sme zastavili ratifikačný proces Istanbulského dohovoru v Európskom parlamente,” dodala Anna Zaborska – Kresťanská únia, predsedníčka Kresťanskej únie.
Ďakujeme ministrovi Viliamovi Karasovi za obhajovanie záujmov Slovenska v Únii.
Viaceré krajiny Únie vedené Francúzskom zdôraznili, že chápu ako problematické obchádzanie pravidla jednomyseľnosti pri pristupovaní EÚ k medzinárodným zmluvám zmiešaného charakteru. A to aj v prípade, keď ide o pristúpenie iba k tej časti dohovoru, kde má Únia výlučnú alebo zdieľanú právomoc. Výnimku urobili iba vzhľadom na prejednávaný dokument.

Copy of scitani_FB ramček (3)

Deklarácia Kresťanskej únie k Medzinárodnému dňu rodiny

Kresťanská únia aj v dobe ideových zmätkov pevne stojí za konceptom rodiny obsiahnutom vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu so strany spoločnosti a štátu. Preto rodina má prednosť pred štátom a má vlastnú dôstojnosť a práva, ktoré majú štáty morálnu povinnosť rešpektovať a chrániť.”

Vyhlasujeme, že:

❖ rodina založená na jedinečnom manželskom zväzku muža a ženy, je základom spoločnosti, národov a celého ľudstva;

❖ rodina je pravým a ideálnym miestom zrodu života;

❖ rodina je prvým a hlavným miestom, kde si deti osvojujú cnosti, vedomosti a zručnosti;

❖ rodina je garantom slobody a demokracie;

❖ rodina je svorníkom generácií, tých, ktoré odišli i tých, ktoré prídu.

Uznávame, že:

❖ deti, o ktoré sa máme starať a napomáhať im v raste, sú pokladom a našou investíciou do budúcnosti,

❖ materstvo a otcovstvo majú nárok na osobitné uznanie, starostlivosť a pomoc, roly matky a otca sú nezastupiteľné v rodine i pri výchove detí.Tvrdíme, že

❖ neplatená práca matiek v rodine si zasluhuje nielen úctu, ale aj ocenenie zo strany spoločnosti a štátu,

❖ negatívne demografické trendy môžu priniesť zánik celých národov, deštrukciu štátov a vymiznutie unikátnych kultúr a civilizácií, záchranou je okamžité vypracovanie pro-rodinnej demografickej politiky a akčného plánu na upevnenie rodiny a manželstva, chrániac ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Copy of scitani_FB ramček (43)

Kresťanská únia podporí Programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera

„Slovensko a jeho vláda musí prísť s rozhodnou prorodinnou a propopulačnou politikou. Sem zaraďujeme aj výraznú podporu výstavby nájomných bytov“

Kresťanská únia (klub OĽaNO) podporí Programové vyhlásenie vlády (PVV) Eduarda Hegera. Pätica poslancov Anna Záborská, Katarína Hatráková, Radovan Marcinčin, Ján Szõllõs a Richard Vašečka to deklarovali na dnešnom stretnutí s médiami, pričom ocenili najmä jeho prorodinné a prosociálne zameranie a zdôraznili potrebu riešiť nastávajúci problém, ktorý ešte zvýraznila pandémia, tzv. „demografickú zimu“.

Úlohou Kresťanskej únie (KÚ) bude presadzovať záväzky uvedené v PVV do praxe, do bežnej reality slovenských rodín. Počas uplynulého roka sa podarilo napríklad pomôcť tehotným matkám od 4. mesiaca tehotenstva príspevkom vo výške minimálne 200 eur či zastaviť podporu interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov.

 
Podľa líderky KÚ Anny Záborskej témou, o ktorej sa málo hovorí a pandémia ju ešte urýchlila, je demografická zima. „Zatiaľ nám chýbajú presné čísla za ostatný rok, ale prepad pôrodnosti v okolitých krajinách o viac ako 10% a katastrofická situácia pôrodnosti na Slovensku, ktorá trvá už minimálne 25 rokov jednoznačne hovoria, že Slovensko a jeho vláda musí prísť s rozhodnou prorodinnou a propopulačnou politikou. Sem zaraďujeme aj výraznú podporu výstavby nájomných bytov.“

Katarína Hatráková vidí pomoc KÚ pri napĺňaní téz PVV cez konkrétne legislatívne návrhy, napríklad v podobe zmeny zákona týkajúceho sa sociálnej kurately detí a tlmenia rodičovských sporov o deti, lebo nimi trpia najmä deti. „Doterajšie moje tri návrhy zákonov sa týkali ochrany a pomoci pre slabších a zraniteľných. Do skupiny patria seniori,  deti a osoby so zdravotným postihnutím. Tieto tri kategórie budú mať u mňa naďalej prioritu.“

Šéf školského výboru Richard Vašečka považuje za kľúčové uplatňovanie rovnakého prístupu k vzdelaniu, čo by sa malo premietnuť aj do financovania škôl bez rozdielu zriaďovateľa. „Jednou z mojich priorít ako poslanca za Kresťanskú úniu ako aj predsedu školského výboru je to zabezpečiť a ukončiť  dlhé roky trvajúcu diskrimináciu detí, ktoré navštevujú súkromné či cirkevné školy.“

V súvislosti so vzdelávaním a zlepšovaním kvality života Rómov poslanec Radovan Marcinčin upriamil pozornosť  aj na podporu nástrojov  a procesov, ktoré reálne pomáhajú Rómom v ich každodennom živote. Či to už sú pedagogickí asistenti v školách, miestne občianske poriadkové služby v obciach. „ Je potrebné podporovať aj neziskové organizácie, ktoré majú viditeľné výsledky a samozrejme cirkvi, ktorých pôsobenie na zmenu zvnútra človeka prináša aj vonkajšiu zmenu sociálneho statusu Rómov. Chceme docieliť, aby si riešili svoje problémy sami. Často si myslíme, že vieme čo je pre Rómov najlepšie, ale dôležité veci nám pri povrchnom pohľade z vonku mnohokrát unikajú.“

Kresťanská únia považuje za prioritu aj ochranu životného prostredia, nakoľko súčasťou kvalitného života by mala byť zdravá krajina ekologicky aj ekonomicky. „Efektívnym využívaním fondov EÚ môžeme znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť ochranu životného prostredia. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda chystá zákon o zmene klímy. Podporujem cieľ Vlády SR, ktorým je znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Oceňujem snahu novej vlády zaoberať sa analýzou možností úpravy miestneho a regionálneho usporiadania samosprávy, ktorá je nevyhnutná pre komplexnú reformu verejnej správy,“ konštatuje Ján Szõllõs.

Copy-of-scitani_FB-ramcek-34

Zápas o suverenitu členských štátov EÚ pokračuje.

Európsky parlament sa už niekoľkokrát pokúsil vstúpiť svojimi iniciatívnymi správami do zvrchovaných kompetencií národných štátov – členov EÚ. Príkladom je správa Estrela „o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach“ (2013), ktorú nakoniec Európsky parlament tesne neprijal. V týchto dňoch sa prerokúva nová podobná správa, ktorej autorom je chorvátsky socialista Matić. Správa ideologickým spôsobom zasahuje nielen do práv národných štátov, ale hlavne progresivisticky mení spôsob nazerania na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva:

1.) návrh správy porušuje pravidlo subsidiarity, kedže zdravie a vzdelávanie patria na základe čl. 168 Zmluvy o EÚ do kompetencie národných štátov a nie Európskeho parlamentu;2.) návrh vychádza z klamlivého predpokladu existencie medzinárodno-právne zakotveného „práva na potrat“, „práva na antikoncepciu“ a pod.;3.) presadzuje tzv. komplexnú sexuálnu výchovu, ktorá sexualizuje deti už v rannom štádiu ich životov a nerešpektuje práva rodičov na výchovu svojich detí na základe ich vlastných hodnôt;4.) napáda univerzálne hodnoty ako je sloboda prejavu očierňovaním názorových oponentov, hlavne pro-life organizácií a ľudí, ako tých, ktorí ohrozujú hodnoty EÚ a demokraciu v zjavnej snahe vytlačiť ich na okraj verejnej debaty;5.) núti lekárov a iný zdravotnícky personál, ktorí sa nechce podieľať na umelom ukončení tehotenstva, ísť proti vlastnému svedomiu a osobnému presvedčeniu a tým porušuje ich slobodu svedomia;6.) návrh správy je nevyvážený, jednostranný a ideologický.

Keďže zdravie a vzdelávanie sú kompetencie národných štátov ako členov EÚ, obrátim sa na NR SR s návrhom aby odmietla také konanie Európskeho parlamentu, ktorého niektorí členovia sa snažia zasahovať do suverénnych záležitostí členských štátov EÚ,“ hovorí Anna Zaborska, predsedníčka Kresťanskej únie a bývalá dlhoročná europoslankyňa.

Návrh správy europoslanca Matić bude vo Výbore pre ženské práva a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu prerokovaný už 10. mája 2021 a následne sa ním bude zaoberať plénum Európskeho parlamentu. Apelujem na občanov Slovenskej republiky a celú našu občiansku spoločnosť, ktorá si ctí zvrchovanosť Slovenska tak, ako ju upravujú medzinárodné dohody, aby vyzvali europoslancov zvolených za Slovenskú republiku na obranu Zmluvy o EÚ ako základného kameňa európskej integrácie a európskych hodnôt a aby svojím hlasovaním odmietli návrh iniciatívnej správy Matič,“ dopĺňa Anna Záborská.

Copy-of-scitani_FB-ramcek-33

Dekriminalizácia Marihuany nie je cesta.

Kresťanská únia nesúhlasí s úvahami časti poslancov koalície o postupnej dekriminalizácii marihuany na Slovensku. V tejto téme je Kresťanská únia otvorená diskusii o výške trestu pri prvom a opakovanom delikte tak, aby bol trest spravodlivý a účinný. Ide o citlivú otázku a preto diskusia musí byť otvorená nielen pre politikov, ale aj odborníkov z rôzneho spektra.

„Diskusiu o tejto téme považujeme za legitímnu. Je však dôležité, aby emócie neprevážili nad faktami. Drogy a ich užívanie považujeme za zlo a táto naša pozícia je nemenná,“ konštatuje Anna Zaborska, predsedníčka Kresťanskej únie.

Kresťanská únia považuje za kľúčové držať sa zásady, že zákony majú chrániť spoločné dobro. „Je potrebné nastaviť pravidlá tak, aby boli reálne stíhaní najmä tí, ktorí s marihuanou obchodujú, zarábajú na ľudskej slabosti a nešťastí, zásadne prispievajú k rozpadu osobností, vzťahov a rodín. Hranica medzi závislosťou na takzvaných mäkkých drogách a na tých tvrdých je takmer neviditeľná,“ dodáva Katarína Chrenová Hatráková, poslankyňa za Kresťanskú úniu pôsobiaca v klube OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov