Slobodné prostredie


Pravá podstata štátu spočíva v slobode, ktorú presadzuje pretože bez slobody je život otroctvom. Práve prostredníctvom zachovania individuálnych slobôd, ochrany občianskych práv a oddanosti demokratickým hodnotám sa štát stáva majákom slobody, ktorý osvetľuje cestu k spokojnej spoločnosti, v ktorej môžu všetci prospievať a rozvíjať sa.   

Sloboda je základným predpokladom pre naplnenie potenciálu jednotlivca ale aj spoločnosti. Mnohí z nás si pamätáme nedávne časy komunistického režimu, ktorý kontrolou nad kultúrnymi inštitúciami, médiami, náboženstvom; a využívaním propagandy a cenzúry na formovanie a kontrolu naratívov, propagoval špecifickú ideológiu a hodnoty svojej strany. Ochrana slobodného prostredia je dôležitá pre zachovanie úcty spoločnosti k jednotlivcovi, zachovanie a rozvoj kultúry a vzdelávania, ale aj vytvorenie podmienok pre prospievajúce hospodárstvo a suverénny štát. Pri tvorbe našej politiky, zameranej na podporu slobodného prostredia v spoločnosti  sa snažíme o vyváženosť medzi slobodou a poriadkom, ako aj o rovnováhu medzi slobodným trhovým prostredím a národnými záujmami, ktorými sú okrem posilňovania ekonomiky aj podpora rodín a sociálna solidarita. 

KULTÚRA A VZDELANIE

 • Blokácia zákonov, ktoré budú obmedzovať slobodu slova, svedomia, alebo vierovyznania.
 • Podpora rozvoja múzeí, galérií a iných pamiatok zabezpečujúcich starostlivosť o naše kultúrne dedičstvo a programov, ktoré sa zameriavajú na informovanosť o totalitnom režime 20. storočia na Slovensku.
 • Dôraz na získavanie znalostí a zručností, ktoré študentov dobre pripravia na život, na riešenie komplexných problémov a uplatňovanie cností a občianskej zodpovednosti. 
 • Cielená podpora škôl s dôrazom na rozvoj komunitného a inovatívneho prostredia. 
 • Zabezpečenie práva rodičov rozhodovať o sexuálnej výchove ich dieťaťa.
 • Viac o našich riešeniach pre kvalitné vzdelávanie predstavuje Richard Vašečka, poslanec NR SR, šéf školského výboru, pedagóg.

PODNIKANIE A HOSPODÁRSTVO

 • Minimalizácia administratívnej záťaže pre podnikateľov a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce.
 • Dotácie investícií podporujúcich minimálnu spotrebu energie, zjednodušenie a zmena spôsobu odpisovania majetku, najmä investícií podporujúcich minimálnu spotrebu energie.
 • Dôsledná implementácia štrukturálnych reforiem v Pláne obnovy zameraných na posilnenie hospodárskeho rozvoja, najmä zapájanie domácich firiem venujúcich sa výskumu do európskeho výskumného prostredia a posilnenie spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií.
 • Podpora rovnomerného dokončenia infraštruktúry s dôrazom na diaľničné prepojenie hlavných priemyselných uzlov, oprava mostov, budovanie obchvatov miest, investície do železničnej infraštruktúry a dátových sietí (5G) najmä v rozvíjajúcich sa regiónoch.

SUVERÉNNY ŠTÁT

Zachovanie národnej suverenity v rámci Európskej únie je dôležité pre zachovanie rozmanitosti, autonómie a demokratického rozhodovania členských štátov. Zabezpečuje, aby sa rozhodnutia a politiky prijímali na najprimeranejšej úrovni, čo umožňuje národom zachovať si svoju jedinečnú identitu a účinne reagovať na potreby a priania svojich občanov. Dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi rozhodovacím procesom na úrovni EÚ a autonómiou členských štátov je trvalou výzvou a je nevyhnutné aby boli národné záujmy nášho štátu dôsledne a vytrvalo presadzované na pôde Európskeho parlamentu.

Zároveň si uvedomujeme, že sa ako štát nachádzame v náročnom období, kedy za našimi hranicami už vyše roka zúri vojna, čo má priamy dopad na fungovanie našej spoločnosti. Vyjadrenie podpory a solidarity s našim susedným štátom je dôležité, a preto ako krajina poskytujeme humanitárnu pomoc a bezpečné útočisko pre občanov utekajúcich pred vojnou. V čase vojny je však hľadanie mieru mimoriadne dôležité, pretože má obrovský význam pre jednotlivcov, komunity a štáty. Snaha o mier uprednostňuje hodnotu ľudského života pred ďalším ničením a preto je obnovenie mierových riešení jednou z najdôležitejších úloh, na ktorej musíme začať bezodkladne pracovať. Rovnako je dôležité zamerať sa na posilnenie bezpečnosti a obranyschopnosti nášho štátu pre zabezpečenie územnej celistvosti štátu, ochranu nášho obyvateľstva a zvýšenie schopnosti účinne reagovať v prípade útoku. Obrana štátu nie je len povinnosťou, ale najvyšším prejavom slobody.


Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov